AML dotazník 2023 – identifikace a kontrola klienta (AML formulář)

AML dotazník – identifikace a kontrola klienta dle požadavků AML zákona 2023

Tzv. AML dotazník, tj. systém identifikace a kontroly klienta neoddělitelně souvisí s hodnocením rizik. To je povinnou součástí systému vnitřních zásad. AML dotazník představuje faktické provedení opatření a zásad stanovených AML zákonem a systémem vnitřních zásad.

Povinnost vypracovat AML dotazník není sice zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění („AML zákon“), povinným osobám výslovně uložena, v praxi se však tento způsob zachycení jednotlivých korků identifikace a kontroly klienta často používá.

AML zákon totiž stanoví, že povinné osoby musí mimo jiné uchovávat záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích souvisejících s těmito kroky, po dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem.

Za tímto účelem se zachycování jednotlivých kroků a informací formou strukturovaného písemného záznamu o identifikaci a kontrole klienta, který má zčásti dotazníkovou podobu, v praxi osvědčil.

Náležitosti a obsahové požadavky na AML dotazník (AML formulář)

Jak vyplývá z AML zákona a nejaktuálnějších metodických pokynů Finančního analytického úřadu, AML dotazník / AML formulář by měl zachycovat přinejmenším:

 • identifikační údaje klienta a jiných identifikovaných osob (např. osob jednajících za klienta);
 • údaje o totožnosti osob, u nichž je dle AML zákona pouze zjišťována totožnost;
 • informaci o tom, zda klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo obchodním vztahu nebo jeho skutečný majitel není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (č. 69/2006 Sb.), a zda jiná osoba ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, pokud je povinné osobě známa, není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce; 
 • zamýšlenou povahu obchodu / obchodního vztahu, pro který se identifikace a kontrola klienta provádí;
 • informace ke zdroji peněžních prostředků a jiného majetku použitého v obchodu / obchodním vztahu;
 • informace o skutečném majiteli klienta, který je právnickou osobou nebo svěřenským fondem;
 • informace dokládající původ majetku klienta, který je politicky exponovanou osobou (PEP);
 • hodnocení rizikovosti konkrétního klienta, jeho zařazení do určité rizikové kategorie dle systému vnitřních zásad a zjištěných rizikových faktorů a další související postup;
 • datum předchozí a následné (plánované) kontroly klienta.

Systémové řešení: AML dotazník od AML solutions

Jak je uvedeno výše, systém identifikace a kontroly klienta, resp. písmený záznam o jejich provedení (AML dotazník), přímo vychází z tzv. systému vnitřních zásad, který by měla uplatňovat každá povinná osoba. AML dotazník / AML formulář slouží především k přehlednému zachycení jednotlivých kroků v rámci procesu identifikace a kontroly klienta (včetně hodnocení rizik) a následně mimo jiné i k prokázání splnění povinnosti dle AML zákona povinnou osobou. Obecně se dá říct, že zavedení a důsledné používání AML dotazníku / AML formuláře v praxi povinným osobám významně usnadňuje plnění nejvýznamnějších povinností uložených AML zákonem.

V AML solutions se přípravou profesionálního AML dotazníku dlouhodobě zabýváme. Soustředíme se zejména subjekty střední velikosti v různých oborech podnikání.

Absence AML dotazníku – riziko neplnění AML povinností

V případě, že povinná osoba nedisponuje systémem identifikace a kontroly klienta (tzv. AML dotazníkem), významně se zvyšuje riziko, že nebude řádně plnit své AML povinnosti, v důsledku čehož vznikají další sekundární rizika:

 • pokuta až do výše 10 000 000 Kč, resp. až 130 000 000 Kč případně zákaz činnosti, při opakovaném nebo závažném porušení,
 • podnikání se stává přitažlivé pro „práče peněz“,
 • poškození dobrého jména před klienty a obchodními partnery,
 • tohoto nedostatku může využít konkurence a upozornit úřady,
 • možnost vzniku podezření z napomáhání při tzv. praní peněz (buď úmyslného nebo z nedbalosti), tedy z trestné činnosti,
 • obtíže při využívání některých služeb finančních a úvěrových institucí.

Kam dál?

Objednat AML dotazník
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše