Česká republika bude v rámci sankcí (nejen) proti Rusku využívat i národní sankční seznam a národní systém sankcí

17. 10. 20225 minut čtení

Poslaneckou sněmovnou byl schválen návrh nového tzv. sankčního zákona, který mimo jiné umožní České republice, aby vytvářela vlastní národní seznam sankcionovaných osob a subjektů a uvalovala vlastní sankční (omezující) opatření na subjekty zapsané v tomto sankčním seznamu, a to i nad rámec mezinárodních sankcí, které jsou již na ně případně uvaleny. Kromě toho bude Česká republika moci rovněž navrhnout zápis určité osoby či subjektu na mezinárodní sankční seznam Evropské unie.

Návrh zákona nyní míří do Senátu, a pokud bude schválen, měl by nabýt účinnosti vzápětí po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Abychom Vám usnadnili plnění povinností souvisejících s uplatňováním národních sankcí, chystáme se rozšířit naši službu vyhledávání a ověřování sankcionovaných osob a službu ověřování politicky exponovaných osob také o vyhledávání v národním sankčním seznamu. Vyhledávání a ověřování v mezinárodním sankčním seznamu je již funkční.

Z hlediska plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("AML zákon"), je důležité vědět, že i osoba zapsaná pouze na vnitrostátním sankčním seznamu je zákonem označena za osobu, na kterou se vztahují mezinárodní sankce. Pro účely plnění tzv. AML povinností dle AML zákona tedy bude nutné, aby povinné osoby prověřovaly i vnitrostátní sankční seznam, přestože AML zákon výslovně hovoří pouze o ověřování "mezinárodních sankcí".

Jednotlivé druhy sankcí (omezujících opatření), které bude ČR oprávněna uvalit na subjekty zapsané na tuzemském sankčním seznamu, jsou upraveny v zákoně č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Za tím účelem byl tento zákon s účinností od 1. 9. 2022 také novelizován. Upřesňující vymezení opatření, která se vztahují na konkrétní osobu zapsanou na vnitrostátním seznamu, by měla být zveřejněna v rámci zápisu dotyčné osoby v tomto seznamu.

Vnitrostátní sankční seznam povede Ministerstvo zahraničních věcí a zveřejní jej na své internetové stránce.

Zápis na vnitrostátní sankční seznam se bude vztahovat i na případného právního nástupce zapsané osoby nebo jiného subjektu, pokud vláda nerozhodne jinak.

Každý bude povinen poskytnout Ministerstvu zahraničních věcí na jeho výzvu součinnost, a to v rozsahu nezbytném k posouzení, zda jsou dány důvody pro navržení zápisu určitého subjektu na mezinárodní sankční seznam EU, nebo na vnitrostátní sankční seznam. Fyzická osoba však bude mít nárok na náhradu účelně vynaložených hotových výdajů s tím spojených. Porušení této povinnosti bude přestupkem, který bude možné postihnout pokutou až do výše 200 000 Kč.

Údaje zůstanou ve vnitrostátním sankčním seznamu uchovány po dobu 10 let ode dne, kdy došlo k provedení jejich změny nebo zrušení. Pokud vláda rozhodne o odstranění zápisu, pak se údaje z vnitrostátního sankčního seznamu odstraní a na zápis se hledí, jako by nebyl proveden.

Proti zápisu na vnitrostátní sankční seznam se bude moci zapsaný subjekt bránit podáním námitky a proti rozhodnutí o námitce bude možné podat žalobu ke správnímu soudu.

Omezení nebo zákazy mohou být vůči osobám zapsaným na vnitrostátní sankční seznam uplatňovány v oblastech a) obchodu a služeb, b) peněžních převodů, používání jiných platebních prostředků, nákupu a prodeje cenných papírů a investičních nástrojů, c) dopravy, d) spojů, e) technické infrastruktury, f) vědeckotechnických styků, g) kulturních styků, h) sportovních styků, a nově také i) pohybu osob, j) poskytování veřejných prostředků nebo k) veřejných zakázek.

Z důvodů a za podmínek vymezených zákonem č. 69/2006 Sb. může Finanční analytický úřad (FAÚ) povolit v nezbytně nutném rozsahu výjimky z uplatněných sankčních opatření.

Do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob nebo do evidence svěřenských fondů se zapíše ohledně podílu společníka nebo člena v obchodní korporaci, odštěpného závodu, podstatné části majetku právnické osoby nebo podstatné části majetku ve svěřenském fondu, které jsou majetkem, na který se vztahují mezinárodní nebo národní sankce, omezení nebo zákaz nakládání s tímto majetkem. Pokud je dotčený majetek zapsán v jiném veřejném seznamu (rejstříku) nebo veřejné evidenci, zapíše se omezení nebo zákaz nakládat s tímto majetkem (také) tam.

Nadále platí, že každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že se u něj nachází majetek, na který se vztahují mezinárodní nebo národní sankce, nesmí nakládat s tímto majetkem jinak než za účelem jeho ochrany před ztrátou, znehodnocením, zničením nebo jiným poškozením, pokud zákon nestanoví jinak, a to od okamžiku, kdy se dozví, že majetek je považován za majetek, na který se vztahují sankce. Současně je povinen učinit o tom bez zbytečného odkladu oznámení FAÚ.

Oznamovací povinnost vzniká i bezodkladně po uzavření takové smlouvy, u níž při přípravě nebo při uzavírání vzniklo podezření, že na jednu ze stran smlouvy nebo na majetek, který je či má být předmětem smlouvy, se vztahují sankce, avšak toto podezření nebylo možné před nebo při uzavírání smlouvy hodnověrně ověřit.

O dalším osudu takového majetku poté rozhodne FAÚ. Za porušení oznamovací povinnosti hrozí sankce v podobě pokuty až 4 000 000 Kč.

K nakládání s majetkem, na který se vztahují mezinárodní nebo národní sankce spočívající v omezení nebo zákazu nakládání s tímto majetkem, které je v rozporu s takovou sankcí, se nepřihlíží (jde o absolutně neplatné právní jednání). Se souhlasem FAÚ může být s takovým majetkem nakládáno v rámci insolvenčního nebo exekučního řízení a veřejné dražby.

Celní úřad může zadržet majetek, o němž se důvodně domnívá, že by se na něj mohly vztahovat mezinárodní nebo národní sankce, a může po dobu nezbytně nutnou zadržet i dopravní prostředek, který takový majetek dopravuje.

Pravomoc ke kontrole plnění povinností podle zákona č. 69/2006 Sb. má FAÚ a také všechny státní orgány, které vy rámci své působnosti vykonávají nějakou kontrolní pravomoc (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při kontrole dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, orgány provádějící finanční kontrolu apod.).

Pokud bude nový zákon přijat, logicky se pravděpodobně nejdříve uplatní sankce vůči Rusku a sním spojeným subjektům, nicméně nelze vyloučit, že posléze budou následovat další.

Mgr. Hana Erbsová

Sdílejte článek:
14. 5. 20243 minuty čtení

FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách změny týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) a změny postupů FAÚ při kontrole nedostatků SVZ

FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách změny týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) a změny postupů FAÚ při kontrole nedostatků SVZ.

Více
9. 2. 20244 minuty čtení

Virtuální aktiva a nové povinnosti v oblasti AML v roce 2024

Ještě během roku 2024 pravděpodobně začnou platit významné změny v oblasti upravené zákonem č. 253/2008 Sb. V některých případech pak novela zákona stanoví poměrně krátké lhůty, v nichž musí povinné osoby na nové podmínky reagovat.

Více
7. 2. 20240 minuty čtení

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 7. 2. 2024

Ze seznamu vydávaného Evropskou komisí byly vyňaty Jordánsko a Kajmanské ostrovy. Na seznam FATF bylo přidáno Bulharsko. Naopak vyňaty z něj byly Albánie, Jordánsko a Kajmanské ostrovy.

Více
1. 9. 20233 minuty čtení

Kopírování průkazu totožnosti pro účely plnění AML/CFT povinností

Dosavadní diskuse mezi Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a Úřadem pro ochranu osobních údajů ohledně pořizování kopií (skenů) průkazů totožnosti pro účely identifikace osob a kontroly klientů prováděné povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb. vyústila v srpnovou aktualizaci Metodického pokynu FAÚ č. 8, která upřesňuje postupy povinných osob zejména z hlediska GDPR.

Více
30. 7. 20233 minuty čtení

Všechny povinné osoby musí od 1. 8. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů

Od 1. srpna 2023 musí všechny osoby, na které se vztahuje zákon č. 253/2008. Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Více
20. 7. 20231 minuta čtení

FAÚ aktualizoval metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP (včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP)

Finanční analytický úřad dne 17. 7. 2023 zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám, který je datován ke dni 14. 7. 2023. Součástí metodického pokynu je i aktualizovaný vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob.

Více
12. 7. 20231 minuta čtení

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam další 2 osoby

Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění, byly dne 28. 6. 2023 zařazeny další 2 osoby.

Více
5. 6. 20231 minuta čtení

Finanční analytický úřad nepolevuje ve své aktivitě

I přes akutní nárůst rozsáhlé agendy související s uplatňováním mezinárodních, a posléze i národních, sankcí v roce 2022 nepolevuje Finanční analytický úřad ve svých aktivitách v oblasti AML/CFT.

Více
27. 4. 20231 minuta čtení

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam první osobu

Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění byl dne 26. 4. 2023 zařazen Vladimir Michajlovič Gunďajev (Vladimir Mikhailovich Gundyayev / Владимир Михайлович ГУНДЯЕВ), nar. 20. listopadu 1946, patriarcha moskevský a veškeré Rusi známý rovněž jako patriarcha Kirill.

Více
27. 3. 20231 minuta čtení

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 3. 2023

Finanční analytický úřad vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí. Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Demokratická republika Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzanie a Spojené arabské emiráty. Naopak vymazány z něj byly Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe. Na seznam FATF byly přidány Nigérie, a Jihoafrická republika, vymazány z něj byly Kambodža a Maroko.

Více
15. 3. 20232 minuty čtení

Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?

FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země. Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. V návaznosti na aktualitu zveřejněnou na stránkách FAÚ dne 12. 12. 2022, kdy bylo Rusko Evropským parlamentem a následně pak Poslaneckou sněmovnou ČR označeno za stát, který podporuje terorismus, vyzval FAÚ povinné osoby, aby považovaly Rusko za vysoce rizikovou třetí zemi.

Více
5. 3. 20231 minuta čtení

10. sankční balíček v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině

Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. 2. 2023 rozhodla Rada (EU) v rámci tzv. desátého balíčku sankcí o dalších omezujících opatřeních v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Více
17. 2. 20232 minuty čtení

Finanční analytický úřad uděluje citelné pokuty za neplnění základních AML povinností

Finanční analytický úřad ukládá povinným osobám citelné pokuty za neplnění základních povinností podle zákona č. 253/2008 Sb. ("AML zákon"). Pokud povinná osoba nepostupuje podle vlastního systému vnitřních zásad (§ 21 odst. 2 a 5 AML zákona), může jí být uložena pokuta. Samotné ověřování statusu politicky exponované osoby nebo uplatnění mezinárodních sankcí nestačí. Při případné kontrole musí být jeho provedení FAÚ také povinnou osobou prokázáno.

Více
5. 2. 20231 minuta čtení

FAÚ informuje o změnách v údajích 29 osob a subjektů na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil údaje u celkem 29 osob a subjektů.

Více
4. 1. 20231 minuta čtení

Devátý balíček sankcí EU vůči Rusku

Dne 16. prosince přijala Rada EU další omezující opatření, jež jsou souhrnně označena jako devátý balíček sankcí EU vůči Rusku.

Více
13. 10. 20221 minuta čtení

Ministerstvo spravedlnosti vydalo aktualizovanou Příručku evidování skutečných majitelů

Jak jsme již informovali, dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s FAÚ aktualizovalo Příručku evidování skutečných majitelů, aby odrážela změny provedené touto novelou.

Více
6. 10. 20222 minuty čtení

Osmý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že dne 6. 10. 2022 byl v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem přijat tzv. osmý sankční balíček, který v reakci na nezákonná a zinscenovaná „referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny a opakování výhružek Ruska ohledně použití zbraní hromadného ničení, rozšiřuje seznam zboží a služeb podléhajících omezením a rozšiřuje seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují opatření ke zmrazení jejich prostředků.

Více
1. 10. 20221 minuta čtení

Dnes nabývá účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dnes, tj. 1. 10. 2022, nabývá účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, na jejímž základě dochází k novému vymezení pojmu skutečného majitele, rozšíření okruhu osob, které skutečného majitele mají a k řadě dalších větších, či menších změn.

Více
30. 8. 20226 minut čtení

Jaké novinky přinese novela zákona o evidenci skutečných majitelů?

Dne 1. 10. 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, na jejímž základě dojde k novému vymezení pojmu skutečného majitele, rozšíření okruhu osob, které skutečného majitele mají a k řadě dalších větších, či menších změn.

Více
21. 8. 20221 minuta čtení

Finanční analytický úřad zveřejnil doporučovaný formulář žádosti o výjimku z mezinárodních sankcí, resp. o vývozní povolení

Finanční analytický úřad doplňuje informace k udělování výjimek z mezinárodních sankcí o doporučovaný způsob podávání žádostí o výjimky z mezinárodních sankcí (tam, kde to příslušný sankční předpis umožňuje), resp. o vývozní povolení (tam, kde je vývoz předchozím udělením povolení v sankčním předpisu podmíněn) včetně zveřejnění doporučovaného univerzálního formuláře žádosti.

Více
11. 7. 20222 minuty čtení

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 17. 6. 2022

FATF na červnovém plenárním jednání nově zařadil Gibraltar na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska AML/CFT. Sledovanými jurisdikcemi nadále zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Mali, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko a Uganda. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí byla vyřazena Malta.

Více
26. 6. 20221 minuta čtení

EBA vydala směrnici o úloze a povinnostech AML/CFT

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) dne 14. 6. 2022 uveřejnil na svém webu pokyny vymezující úlohu a povinnosti řídících orgánů úvěrových nebo finančních institucí a úředníků dohlížejících na dodržování předpisů (tzv. compliance officers) v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Více
7. 6. 20223 minuty čtení

Šestý balíček sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku

Evropská unie publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 tzv. „Šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Více
28. 4. 20223 minuty čtení

Sankce proti Rusku a dalším zemím a AML povinnosti

Jak postupovat při podezření, že na smluvní stranu nebo předmět smlouvy dopadají mezinárodní sankce. Informační zdroje k sankcím. Oznamovací povinnosti související s mezinárodními sankcemi. K otázkám mezinárodních sankcí připravujeme školení.

Více
19. 3. 20221 minuta čtení

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 4. 3. 2022

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 4. 3. 2022, Evropská unie nově zařadila Burkinu Faso, Filipíny, Haiti, Jordánsko, Jižní Súdán, Kajmanské ostrovy, Mali, Maroko a Senegal na tzv. seznam vysoce rizikových třetích zemí z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Více
15. 3. 20221 minuta čtení

Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku – čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku

Rada EU svým nařízením (EU) 2022/428 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014) s účinností od 16. 3. 2022, tj. ode dneška, podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku (označováno jako čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku).

Více
13. 3. 20221 minuta čtení

Mgr. Hana Erbsová z AML solutions na obálce aktuálního Právního rádce, gratulujeme!

Gratulujeme naší kolegyni a partnerce AML solutions, Mgr. Haně Erbsové, která tento měsíc zdobí obálku magazínu Právní rádce vydavatelství Economia. Hana Erbsová se vedle AML/CFT také jako advokátka a daňová expertka zabývá daňovou a regulatorní problematikou – o těchto tématech a dalších zajímavých věcech ze světa daní se dočtete v aktuálním vydání Právního rádce, pro který Hana v souvislosti se získáním ocenění Daňař roku 2021 poskytla rozhovor.

Více
9. 3. 20221 minuta čtení

Zařazení dalších osob na sankční seznam proti Rusku a další zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku

Evropská unie Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/396 na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplnila dalších 160 fyzických osob. Dále EU v reakci na zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině a na možné obcházení sankcí opět významně zpřísnila své dosavadní mezinárodní sankce vůči Bělorusku.

Více
27. 2. 20221 minuta čtení

Okamžitý zákaz jakýchkoli transakcí s Ruskou centrální bankou

Finanční analytický úřad zveřejňuje urgentní informaci, že Evropská unie v noci na 28. února 2022 publikovala v Úředním věstníku EU nařízení (EU) 2022/334, které je ihned přímo účinné, tj. zákazy a omezení v něm stanovená již v tento okamžik platí a musí být dodržena.

Více
25. 2. 20221 minuta čtení

Informace o dalším zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku (tzv. druhý sankční balíček EU)

S účinností od 25. února 2022 Rada svým nařízením (EU) 2022/332 přidala na sankční seznam osob, jimž je zakázán vstup do EU a jimž se v EU s okamžitou platností zmrazují (zajišťují) veškerá aktiva v podobě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, dalších celkem 99 fyzických osob, včetně prezidenta Ruska Vladimira Putina a ministra zahraničí Lavrova (ti ovšem, jako jediní, nemají uložen zákaz vstupu do EU).

Více
24. 2. 20222 minuty čtení

AML povinnosti v oblasti obchodování s uměním

AML povinnostem se v rámci novely AML zákona nevyhnul ani trh s uměním. Ve spojitosti s AML zákonem je nejčastěji zmiňovaný finanční a realitní trh, nicméně AML zákon řadí mezi tzv. povinné osoby i obchodníky s uměním.

Více
3. 2. 20220 minuty čtení

Ministerstvo spravedlnosti aktualizovalo příručku pro evidování skutečných majitelů

Na stránkách FAÚ je nově dostupná aktualizovaná verze Příručky evidování skutečných majitelů, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Více
6. 12. 20212 minuty čtení

Co je platba v hotovosti podle AML zákona?

Hotovostí se pro účely AML povinností nerozumí jen bankovky nebo mince, ale také vysoce hodnotné komodity. Na to musí pamatovat podnikatelé i nepodnikající právnické osoby provádějící obchod v hodnotě alespoň 1 000 EUR.

Více
11. 11. 20211 minuta čtení

Dne 11. 11. 2021 proběhl již 8. ročník konference CASHLESS FUTURE a my jsme byli u toho!

Dne 11. 11. 2021 proběhl již 8. ročník odborné konference o bezhotovostní společnosti a byznysu CASHLESS FUTURE, která se konala pod záštitou mediálního domu Economia a Hospodářských novin, a AML solutions bylo u toho.

Více
31. 8. 20217 minut čtení

Kryptoměny: EU připravuje přísnější AML regulaci

Evropská komise připravila několik rozsáhlých návrhů právních předpisů, které se týkají AML/CFT povinností, a významnou měrou dopadají také na osoby poskytující služby související s virtuálními aktivy (kryptoaktivy včetně kryptoměn). Většina nových norem bude mít formu nařízení, a bude tedy přímo závazná pro fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v členských státech.

Více
2. 7. 20211 minuta čtení

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů: Nezapomněli jste aktualizovat svůj systém vnitřních zásad?

S účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů došlo od 1. 6. 2021 ke změnám podmínek pro určování skutečného majitele právnické osoby, svěřenského fondu a zahraničního svěřenského fondu, které již nadále nejsou upraveny AML zákonem. Tato změna s sebou přináší povinnost provést aktualizaci stávajícího systému vnitřních zásad a hodnocení rizik.

Více
30. 6. 20211 minuta čtení

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb.

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jak vyplývá z jejího názvu, předmětem úpravy tzv. AML vyhlášky jsou zejména některé požadavky na systém vnitřních zásad, postupy a kontrolní opatření v AML/CFT oblasti.

Více
9. 6. 20212 minuty čtení

Kontaktní osoba a minifondy dle § 15 ZISIF – může jí být člen statutárního orgánu?

Jednou z AML povinností minifondů dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF) je mj. určit tzv. kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (§ 22 AML zákona). O určení této osoby a o případných následných změnách je povinná osoba informovat Finanční analytický úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.

Více
6. 6. 20212 minuty čtení

Realizovali jste jednorázově Initial Coin Offering? Pak jste povinnou osobou dle AML zákona

Provedli jste anebo máte v úmyslu provést jednorázové Initial Coin Offering, tzv. ICO? Pak vězte, že emise virtuálního aktiva provedená v rámci tzv. Initial Coin Offering představuje službu spojenou s virtuálním aktivem ve smyslu § 4 odst. 8 AML zákona, což osobě emitenta zakládá status tzv. povinné osoby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona.

Více
1. 6. 20211 minuta čtení

Víte, že ‚podezřelý obchod‘ ve smyslu AML zákona nemusí vůbec být obchodem?

Věděli jste, že podezřelým obchodem, který podléhá oznamovací povinnosti podle AML zákona, nemusí být jen uzavřený obchod v tradičním slova smyslu? Vysvětlení nedávno podal i Nejvyšší správní soud. #aml #cft #podezrelyobchod

Více
18. 5. 20211 minuta čtení

Jak na kopírování průkazů totožnosti při plnění AML/KYC povinností?

Aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které se vyjadřuje i k pořizování kopií dokladů totožnosti pro účely AML/KYC procedur, je v rozporu s dosavadním výkladem Finančního analytického úřadu.

Více
30. 4. 20211 minuta čtení

Virtuální aktiva jsou využívána k praní „špinavých peněz“

Virtuální aktiva jsou používána k praní „špinavých peněz“. Finanční analytický úřad prověřoval v roce 2020 celkem 140 případů podezření na zneužití virtuálních aktiv (např. tzv. kryptoměn) k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Více
7. 3. 20212 minuty čtení

Jaké novinky přinesla novela AML zákona v oblasti realitního trhu?

Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), která výrazně rozšířila okruh tzv. povinných osob, mimo jiné i o osoby podnikající na realitním trhu.

Více
4. 12. 20201 minuta čtení

Dne 4. 12. 2020 prezident podepsal paragrafované znění transpozice V. AML směrnice

Ačkoli měla být 5. AML směrnice (2018/843 ze dne 30. 5. 2018) členskými státy EU transponována ke dni 10. 1. 2020, v České republice se novela začátkem roku 2020 teprve rozesílala poslancům a paragrafované znění transpozice podepsal prezident Miloš Zeman až dnes, tj. 4. 12. 2020.

Více

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše