Určení kontaktní osoby FAÚ a pověřené osoby

Obecně k tzv. kontaktní a pověřené osobě

Jednou z důležitých AML povinností je mj. určit tzv. kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (§ 22 AML zákona) a dále písemně pověřit člena statutárního orgánu k plnění AML povinností (§ 22a AML zákona), jenž se pro tyto účely označuje za tzv. pověřenou osobu.

O určení kontaktní osoby a o případných následných změnách je povinná osoba povinna informovat Finanční analytický úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, nebo do 30 dnů ode dne, kdy změny nastaly, s uvedením jména, příjmení, pracovního zařazení a údajů pro spojení včetně telefonického a elektronického kontaktu.

Pozor: AML zákon taktéž stanoví, že kontaktní osobou finanční instituce (kterou je např. tzv. minifond dle § 15 ZISIF) nesmí být člen statutárního orgánu, ledaže by to bylo opodstatněno rozsahem a povahou činnosti povinné osoby. Kontaktní osobou finanční instituce nesmí být ani zaměstnanec, který je odpovědný za uzavírání nebo vypořádávání obchodů, anebo je osobou podílející se na výkonu vnitřního auditu, ledaže by to bylo opodstatněno rozsahem a povahou činnosti povinné osoby.

Může být tedy kontaktní osobou u finanční instituce (např. minifondu dle § 15 ZISIF) člen jejího statutárního orgánu? Více informací zde.

Kdo je to kontaktní osoba?

Kontaktní osoba řeší a zajišťuje faktickou komunikaci s FAÚ.

Kontaktní osoba je osoba, jejíž odpovědností je:

  • plnění kontaktu s FAÚ,
  • zajišťování průběžného styku s FAÚ.

Plnění kontaktu s FAÚ spočívá v zajištění tzv. oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona, což je podávání oznámení o podezřelém obchodu, které se zasílá Finančnímu analytickému úřadu, je-li takový obchod detekován,

Z výše uvedených důvodů by neměla být uvedena jedna a tatáž osoba jakožto kontaktní ve více společnostech.

Kontaktní osobou může být zaměstanec společnosti nebo člen jejího statutárního orgánu (jednatel).

Kdo je to pověřená osoba?

Pověřená osoba je osoba, která je odpovědná za zajištění plnění AML povinností vyplývajících z AML zákona, tj. obecně všech AML povinností.

Pověřenou osobou může být pouze člen jejího statutárního orgánu (např. jednatel). Pokud má povinná osoba jen jednoho člena statutárního orgánu (např. jednatele), platí, že tento jediný člen statutárního orgánu je pověřenou osobou ze zákona. Pokud má povinná osoba členů statutárního orgánu více, je povinna jednoho vybrat a písemně jej pověřit.

Pověřená osoba má za úkol plnit veškeré AML povinnosti: opatřit systém vnitřních zásad, hodnocení rizik, zajistit jejich aktuálnost, identifikovat klienty, provádět jejich kontrolu, školení zaměstnanců atd.

Systémové řešení: Určení kontaktní osoby FAÚ a pověřené osoby od AML solutions

V AML solutions se profesionální přípravou dokumentů k písemnému pověření osoby (člena statutárního orgánu) a určení kontaktní osoby FAÚ dlouhodobě zabýváme. Neváhejte se na nás obrátit.

Absence určení kontaktní osoby a písemného pověření osoby (člena statutárního orgánu) – riziko neplnění AML povinností

POZOR: V případě, že povinná osoba neurčí kontaktní osobu anebo písemně nepověří člena statutárního orgánu plněním AML povinností, hrozí jí pokuta do výše 1.000.000,- Kč.

Zároveň se tímto významně zvyšuje riziko, že nebude řádně plnit další AML povinnosti, v důsledku čehož vznikají další sekundární rizika:

  • pokuta až do výše 130 000 000 Kč,
  • podnikání se stává přitažlivé pro „práče peněz“,
  • poškození dobrého jména před klienty a obchodními partnery,
  • tohoto nedostatku může využít konkurence a upozornit úřady,
  • možnost vzniku podezření z napomáhání při praní peněz (buď úmyslného nebo z nedbalosti).

Kam dál?

Objednat určení kontaktní a pověřené osoby
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše