Politicky exponovaná osoba

Kdo to je, a proč by Vás to mělo zajímat?

Kdo je politicky exponovaná osoba (PEP)? (aktualizovaná definice ze dne 4. 12. 2023)

Politicky exponovaná osoba je každá fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, a její osoby blízké.

Ověřte zdarma, zda jste politicky exponovanou osobou pomocí on-line nástroje PEP check.

Definici politicky exponované osoby stanoví AML zákon, tedy zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také jako „zákon proti praní špinavých peněz“ nebo „AML zákon“) ve svém § 4 odst. 5.

Pro politicky exponovanou osobu, tzv. politically exposed person, se vžila zkratka „PEP“ – z angličtiny.

Výše uvedená zákonná definice je však poměrně neurčitá a není z ní na první pohled zřejmé, o jaké osoby se přesně jedná.

Z tohoto důvodu Finanční analytický úřad (FAÚ) vydal Metodický pokyn č. 7, kterým blíže specifikuje osoby, které jsou PEP, v návaznosti na příliš obecné definování pojmu PEP v AML zákoně.

Metodický pokyn FAÚ č. 7 obsahuje všechny veřejné funkce, které jsou v České republice považovány za významné a které zakládají status PEP (jedná se o taxativní, tedy uzavřený výčet). Tento seznam uvádíme níže.

Kdo jsou politicky exponované osoby (PEP)?

Podle Metodického pokynu FAÚ č. 7 jsou veřejné funkce, které zakládají status PEP, následující (úplný výčet):

 • Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
 • Předseda vlády
 • Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):
  • ministerstvo – ministr, náměstek ministra, státní tajemník,
  • Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,
  • Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda,
  • Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,
  • Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce,
  • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,
  • Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce,
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí,
  • Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele,
  • Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ,
  • Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
  • Český telekomunikační úřad – předseda Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,
  • Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda,
  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,
  • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu,
  • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda,
  • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci,
  • Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové,
  • Digitální a informační agentura – ředitel, zástupce,
 • Člen Parlamentu České republiky
  • poslanec,
  • senátor,
  • vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny,
  • vedoucí Kanceláře Senátu,
 • Člen řídícího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové,
 • Vedoucí představitel územní samosprávy
  • primátor,
  • náměstek primátora,
  • tajemník magistrátu,
  • ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
  • hejtman,
  • náměstek hejtmana,
  • ředitel krajského úřadu,
  • starosta obce s rozšířenou působností,
  • starosta městské části hlavního města Prahy uvedené v § 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
 • Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky
  • soudce Ústavního soudu,
  • soudce Nejvyššího správního soudu,
  • soudce Nejvyššího soudu,
  • nejvyšší státní zástupce,
 • Člen bankovní rady centrální banky
  • guvernér,
  • viceguvernér,
  • člen bankovní rady České národní banky,
 • Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru
  • Policie České republiky - policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky,
  • Generální inspekce bezpečnostních sborů - ředitel,
  • Bezpečnostní informační služba - ředitel,
  • Vojenské zpravodajství - ředitel,
  • Úřad pro zahraniční styky a informace - ředitel,
  • Armáda České republiky - náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství,
  • Hradní stráž - velitel,
  • Vojenská kancelář prezidenta republiky - náčelník,
 • Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem
  • člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl),
 • Ředitel a zástupce ředitele státního podniku, členové dozorčí rady státního podniku
 • Ředitel a zástupce ředitele Veřejné zdravotní pojišťovny České republiky, členové správní rady a členové dozorčí rady VZP ČR
 • Ředitel a zástupce ředitele resortní zaměstnanecké pojišťovny, členové správní rady a členové dozorčí rady
 • Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci
  • velvyslanci,
  • generální konzulové,
  • chargé d’affaires,
  • soudce Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu,
  • vedoucí stálých misí České republiky při EU, NATO, OSN, OBSE, OECD a Radě Evropy,
 • Zastoupení mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku1
  • Mezinárodní organizace pro migraci – vedoucí kanceláře,
  • Světová zdravotnická organizace – Kancelář světové zdravotnické organizace – vedoucí kanceláře,
  • Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky – UNHCR – Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – Kancelář UNHCR v České republice – vedoucí kanceláře,
  • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE – Dokumentační středisko v Praze – vedoucí kanceláře,
  • Spojené národy – Informační centrum OSN v Praze – vedoucí kanceláře,
 • Nejvyšší kontrolní úřad
  • prezident,
  • viceprezident,
  • členové úřadu.

Vystačím si při zjišťování statusu PEP pouze s AML zákonem, anebo musím postupovat dle Metodického pokynu FAÚ?

Nevystačíte, pro 100% zjištění statusu PEP Vám pouze AML zákon postačovat nebude a budete muset postupovat i dle výše uvedeného Metodického pokynu FAÚ.

Je to proto, že zákonná definice politicky exponované osoby dle § 4 odst. 5 AML zákona stanoví pouze velmi obecnou definici a toliko demonstrativní, nikoli taxativní (úplný) výčet veřejných funkcí, které zakládají status PEP.

Pozor: Je nutné pamatovat na to, že dle § 4 odst. 5 písm. b) bodu 1 AML zákona je PEP také každá osoba blízká osobě uvedené v Metodickém pokynu FAÚ č. 7.

Totéž platí o společníkovi nebo skutečném majiteli stejné právnické osoby (resp. svěřenského fondu) jako osoba uvedená v Metodickém pokynu FAÚ č. 7, či osobě, jež je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v Metodickém pokynu FAÚ č. 7.

Stejně tak dle bodu 3 § 4 odst. 5 písm. b) AML zákona je PEP i skutečný majitel právnické osoby (resp. svěřenského fondu), o kterých je Vám (jakožto povinné osobě) známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v Metodickém pokynu FAÚ č. 7.

Existuje nějaký veřejný (bezplatný) seznam politicky exponovaných osob (PEP)?

Nikoli, žádný veřejně přístupný bezplatný seznam politicky exponovaných osob neexistuje.

Je třeba tedy provést vlastní šetření na internetu (a o tomto uchovat záznam, tj. screenshot), anebo využít např. náš software PEP check.

Skutečnost, zda klient je (nebo není) PEP je třeba zjišťovat vždy před uskutečněním obchodu nebo před navázáním obchodního vztahu a tuto informaci aktualizovat v době jeho trvání resp. při každém kontaktu s klientem. Tato povinnost se vztahuje na všechny povinné osoby, které identifikují svého klienta.

Existuje několik možných přístupů.

Povinnost zjišťovat, zda je klient PEP, je však nezbytné plnit průkazně, a vždy o tom vyhotovit záznam. Postupy pro zjišťování této skutečnosti jsou nevyhnutelnou součástí každého systému vnitřních zásad.

Jaký je správný postup při zjišťování statusu politicky exponovaných osob (PEP)?

Zda je klient PEP, lze zjistit:

 1. vlastním šetřením na internetu s využitím vnitrostátního seznamu funkcí PEP (viz výše), pozor, o tomto je nutné vyhotovit a uložit záznam (screenshot),
 2. využitím on-line systémů pro kontrolu a vyhledávání klientů (např. www.pepcheck.cz),
 3. písemným prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu/obchodního vztahu; v tomto případě je nezbytné klienta dostatečně seznámit s významem tohoto pojmu ve smyslu AML zákona a současně ho zavázat (např. ve všeobecných smluvních podmínkách) i k oznámení případné změny, pokud by nastala v době trvání obchodního vztahu, toto samotné však nestačí, je nutno kombinovat s další metodou výše,

Pozor: podle Metodického pokynu FAÚ č. 7 nepostačuje využití pouze jednoho způsobu zjišťování PEP, tedy např. využití písemného prohlášení klienta bez dalšího.

Výsledek z procesu zjišťování klienta PEP by měl být co nejvíce důvěryhodný, proto FAÚ požaduje, aby výše uvedené způsoby zjišťování PEP byly v praxi kombinovány. Povinná osoba by se, v souladu s hodnocením rizik, neměla vždy spoléhat pouze na informace poskytnuté samotným klientem, ale měla by se snažit využít i jiný informační zdroj, což platí zejména u rizikových PEP.

Zjistil jsem, že klient je PEP, jak mám dále postupovat?

V tomto případě se uplatní zvláštní postup – tzv. zesílená identifikace a kontrola klienta dle § 9a zákona proti praní špinavých peněz.

Zároveň je třeba upozornit, že povinná osoba v rámci obchodního vztahu s PEP je povinna přijmout též přiměřená opatření ke zjištění původu (veškerého) majetku politicky exponované osoby.

Ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona totiž výslovně stanoví, že kontrola klienta zahrnuje v rámci obchodního vztahu s PEP též přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.

Přestože metodický pokyn Finančního analytického úřadu č. 7 umožňuje povinným osobám, aby si své klienty se statusem politicky exponované osoby dále rozčlenily podle nižší/vyšší míry rizika do dalších podskupin tak, aby jednotlivá opatření byla přiměřená rizikovosti klienta PEP, nelze u těchto klientů na výše uvedenou povinnost zcela rezignovat a zjišťovat pouze zdroj peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.

Rozčleněním klientů PEP podle nižší/vyšší míry rizika lze pouze korigovat hloubku provádění jednotlivých opatření, což v praxi znamená, že u klientů PEP s nízkým rizikem ML/TF je dostačující např. čestné prohlášení klienta, u klientů PEP s vyšším rizikem je třeba při zjišťování původu jeho majetku využít i další informační zdroje (např. daňové přiznání apod.). Nejen způsob, ale také rozsah zjišťování původu majetku PEP bude odrážet rizikově orientovaný přístup povinné osoby.

Je třeba zdůraznit, že i přes stanovení nízké míry rizika ML/TF u některých klientů PEP je třeba k této skupině osob přistupovat se zvýšenou obezřetností, jelikož tyto osoby mohou představovat potenciálně vyšší riziko spojené s legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu.

V této souvislosti je třeba připomenout, že dle § 15 odst. 2 AML zákona povinná osoba neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, a to ani v rámci obchodního vztahu, pokud jí není znám původ peněžních prostředků nebo jiného majetku užitého v obchodu.

Je člen zastupitelstva obce politicky exponovaná osoba (PEP)?

Není, neboť funkce zastupitele obce nezakládá status PEP.

Seznam funkcí PEP, jenž je přílohou č. 1 Metodického pokynu FAÚ č. 7, obsahuje všechny veřejné funkce, které jsou v České republice považovány za významné a které zakládají status PEP (jedná se o taxativní, tedy uzavřený výčet). Tento seznam zastupitele obce jakožto PEP neoznačuje.

Pokud jde o vedoucí představitele územní samosprávy, z těchto jsou za PEP považovány pouze následující osoby:

 • primátor,
 • náměstek primátora,
 • tajemník magistrátu,
 • ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
 • hejtman,
 • náměstek hejtmana,
 • ředitel krajského úřadu,
 • starosta obce s rozšířenou působností,
 • starosta městské části hlavního města Prahy uvedené v § 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.

Kam dál?

Musím řešit, zda jsou moji klienti PEP?
Vyzkoušet PEP check zdarma

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše