Politicky exponovaná osoba

Kdo to je, a proč by Vás to mělo zajímat?

Kdo je politicky exponovaná osoba (PEP)?

AML zákon, tedy zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také jako „zákon proti praní špinavých peněz“ nebo „AML zákon“) ve svém § 4 odst. 5 stanoví, kdo je to politicky exponovaná osoba, tzv. politically exposed person, pro což se vžila zkratka „PEP“.

Tato definice je však poměrně složitá a není z ní na první pohled zřejmé, o jaké osoby se přesně jedná. (viz zákonnou definici politicky exponované osoby níže).

Z tohoto důvodu Finanční analytický úřad vydal Metodický pokyn č. 7 ze dne 9. 10. 2020, kterým blíže specifikuje osoby, které jsou PEP, v návaznosti na příliš obecné definování pojmu PEP v AML zákoně.

Seznam konkrétních funkcí PEP, který je uvedený v příloze č. 1 Metodického pokynu FAÚ č. 7, obsahuje všechny veřejné funkce, které jsou v České republice považovány za významné a které zakládají status PEP (jedná se o taxativní, tedy uzavřený výčet). Tento seznam je uveřejněn na webových stránkách FAÚ.

Jaké veřejné funkce zakládají status politicky exponované osoby (PEP)?

Jde-li o vnitrostátní seznam funkcí, které zakládají status PEP, těmito dle Metodického pokynu FAÚ č. 7 jsou:

 • Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
 • Předseda vlády
 • Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):
  • ministerstvo – ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
  • Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,
  • Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda,
  • Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,
  • Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce,
  • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,
  • Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce,
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí,
  • Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele,
  • Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ,
  • Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
  • Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,
  • Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda,
  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,
  • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu,
  • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda,
  • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci,
  • Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové,
 • Člen Parlamentu České republiky
  • poslanec,
  • senátor,
  • vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny,
  • vedoucí Kanceláře Senátu,
 • Člen řídícího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové,
 • Vedoucí představitel územní samosprávy
  • primátor,
  • náměstek primátora,
  • tajemník magistrátu,
  • ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
  • hejtman,
  • náměstek hejtmana,
  • ředitel krajského úřadu,
  • starosta obce s rozšířenou působností,
 • Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky
  • soudce Ústavního soudu,
  • soudce Nejvyššího správního soudu,
  • soudce Nejvyššího soudu,
  • nejvyšší státní zástupce,
 • Člen bankovní rady centrální banky
  • guvernér,
  • viceguvernér,
  • člen bankovní rady České národní banky,
 • Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru
  • Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky,
  • Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel,
  • Bezpečnostní informační služba – ředitel,
  • Vojenské zpravodajství – ředitel,
  • Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel,
  • Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství,
  • Hradní stráž – velitel,
  • Vojenská kancelář prezidenta republika – náčelník,
 • Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem – člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl),
 • Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci
  • velvyslanci,
  • generální konzulové,
  • chargé d’affaires,
  • poslanec Evropského parlamentu,
  • člen Evropské komise,
  • soudce Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu,
  • zástupce České republiky v Evropské centrální bance, Evropském účetním dvoru, Radě Evropy, NATO, OSN (včetně jejích fondů, programů, přidružených organizací a specializovaných agentur, např. IMF, UNESCO, WTO apod.), OECD, WTO, EUROPOL, MOV, OBSE apod.

Vystačím si při zjišťování statusu PEP pouze s AML zákonem, anebo musím postupovat dle Metodického pokynu FAÚ?

Nevystačíte, pro 100% zjištění statusu PEP Vám pouze AML zákon postačovat nebude a budete muset postupovat i dle výše uvedeného Metodického pokynu FAÚ.

Je to proto, že zákonná definice politicky exponované osoby dle § 4 odst. 5 AML zákona stanoví pouze velmi obecnou definici a toliko demonstrativní, nikoli taxativní (úplný) výčet veřejných funkcí, která zakládají status PEP.

Dle AML zákona se politicky exponovanou osobou rozumí:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Pozor: Je nutné pamatovat na to, že dle § 4 odst. 5 písm. b) bodu 1 AML zákona je PEP také každá osoba blízká osobě uvedené v Metodickém pokynu FAÚ č. 7.

Totéž platí o společníkovi nebo skutečném majiteli stejné právnické osoby (resp. svěřenského fondu) jako osoba uvedená v Metodickém pokynu FAÚ č. 7, či osobě, jež je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v Metodickém pokynu FAÚ č. 7.

Stejně tak dle bodu 3 § 4 odst. 5 písm. b) AML zákona je PEP i skutečný majitel právnické osoby (resp. svěřenského fondu), o kterých je Vám (jakožto povinné osobě) známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v Metodickém pokynu FAÚ č. 7.

Existuje nějaký veřejný seznam politicky exponovaných osob (PEP)?

Bohužel nikoli, žádný veřejně přístupný seznam politicky exponovaných osob, tzv. PEP, neexistuje.

Z toho důvodu je nutno skutečnost, zda klient je nebo není PEP, zjišťovat vždy před uskutečněním obchodu nebo před navázáním obchodního vztahu a tuto informaci aktualizovat v době jeho trvání resp. při každém kontaktu s klientem. Tato povinnost se vztahuje na všechny povinné osoby, které identifikují svého klienta.

Existuje několik možných přístupů.

Povinnost zjišťovat, zda je klient PEP, je však nezbytné plnit průkazně, a vždy o tom vyhotovit záznam. Postupy pro zjišťování této skutečnosti jsou nevyhnutelnou součástí každého systému vnitřních zásad.

Jaký je správný postup při zjišťování statusu politicky exponovaných osob (PEP)?

Zda je klient PEP, lze zjistit:

 1. vlastním šetřením na internetu s využitím vnitrostátního seznamu funkcí PEP (viz výše),
 2. využitím placených on-line systémů pro kontrolu a vyhledávání (např. www.pepcheck.cz) „rizikových“ klientů a PEP klientů, které jsou založeny na informacích z veřejných zdrojů,
 3. písemným prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu/obchodního vztahu; v tomto případě je nezbytné klienta dostatečně seznámit s významem tohoto pojmu ve smyslu AML zákona a současně ho zavázat (např. ve všeobecných smluvních podmínkách) i k oznámení případné změny, pokud by nastala v době trvání obchodního vztahu,

Pozor: podle Metodického pokynu FAÚ č. 7 ze dne 9. 10. 2020 však nepostačuje využití pouze jednoho způsobu zjišťování PEP, tedy např. využití písemného prohlášení klienta bez dalšího.

Výsledek z procesu zjišťování klienta PEP by měl být co nejvíce důvěryhodný, proto FAÚ doporučuje, aby výše uvedené způsoby zjišťování PEP byly v praxi kombinovány. Povinná osoba by se, v souladu s hodnocením rizik, neměla vždy spoléhat pouze na informace poskytnuté samotným klientem, ale měla by se snažit využít i jiný informační zdroj, což platí zejména u rizikových PEP.

Zjistil jsem, že klient je PEP, jak mám dále postupovat?

V tomto případě se uplatní zvláštní postup – tzv. zesílená identifikace a kontrola klienta dle § 9a zákona proti praní špinavých peněz.

Zároveň je třeba upozornit, že povinná osoba v rámci obchodního vztahu s PEP je povinna přijmout též přiměřená opatření ke zjištění původu (veškerého) majetku politicky exponované osoby.

Ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona totiž výslovně stanoví, že kontrola klienta zahrnuje v rámci obchodního vztahu s PEP též přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.

Přestože metodický pokyn Finančního analytického úřadu č. 7 umožňuje povinným osobám, aby si své klienty se statusem politicky exponované osoby dále rozčlenily podle nižší/vyšší míry rizika do dalších podskupin tak, aby jednotlivá opatření byla přiměřená rizikovosti klienta PEP, nelze u těchto klientů na výše uvedenou povinnost zcela rezignovat a zjišťovat pouze zdroj peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.

Rozčleněním klientů PEP podle nižší/vyšší míry rizika lze pouze korigovat hloubku provádění jednotlivých opatření, což v praxi znamená, že u klientů PEP s nízkým rizikem ML/TF je dostačující např. čestné prohlášení klienta, u klientů PEP s vyšším rizikem je třeba při zjišťování původu jeho majetku využít i další informační zdroje (např. daňové přiznání apod.). Nejen způsob, ale také rozsah zjišťování původu majetku PEP bude odrážet rizikově orientovaný přístup povinné osoby.

Je třeba zdůraznit, že i přes stanovení nízké míry rizika ML/TF u některých klientů PEP je třeba k této skupině osob přistupovat se zvýšenou obezřetností, jelikož tyto osoby mohou představovat potenciálně vyšší riziko spojené s legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu.

V této souvislosti je třeba připomenout, že dle § 15 odst. 2 AML zákona povinná osoba neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, a to ani v rámci obchodního vztahu, pokud jí není znám původ peněžních prostředků nebo jiného majetku užitého v obchodu.

Je člen zastupitelstva obce politicky exponovaná osoba (PEP)?

Není, neboť funkce zastupitele obce nezakládá status PEP.

Seznam funkcí PEP, jenž je přílohou č. 1 Metodického pokynu FAÚ č. 7 ze dne 9. 10. 2020, obsahuje všechny veřejné funkce, které jsou v České republice považovány za významné a které zakládají status PEP (jedná se o taxativní, tedy uzavřený výčet). Tento seznam zastupitele obce jakožto PEP neoznačuje.

Pokud jde o vedoucí představitele územní samosprávy, z těchto jsou za PEP považovány pouze následující osoby:

 • primátor,
 • náměstek primátora,
 • tajemník magistrátu,
 • ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
 • hejtman,
 • náměstek hejtmana,
 • ředitel krajského úřadu,
 • starosta obce s rozšířenou působností.

Kam dál?

Musím řešit, zda jsou moji klienti PEP?
Vyzkoušet PEP check zdarma

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše