Hodnocení rizik

Co je to AML hodnocení rizik?

Hodnocení rizik (správně hodnocení ML/FT rizik – Money Laundering / Financing of Terrorism) je povinnou součástí systému vnitřních zásad.

Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik jednoznačně stanovují přesné AML postupy a procesy pro Vaši společnost a Vaše zaměstnance.

Povinnost zpracovat písemně hodnocení rizik v souladu s § 21a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění (dále také jako „AML zákon“) se vztahuje na všechny povinné osoby, které mají povinnost mít písemně zpracovaný systém vnitřních zásad.

Jaké náležitosti a požadavky musí AML hodnocení rizik splňovat?

Hodnocení rizik musí obsahovat přinejmenším:

 • rizikovou kategorizaci typů klientů s ohledem na rizikové faktory,
 • rizikovou kategorizaci produktů a s nimi souvisejících služeb, které mohou být zneužity k ML nebo k FT,
 • návodné (nikoli pouze zákonem stanovené nebo obecně formulované) znaky podezřelosti, které by mohly u jednotlivých typů klientů nasvědčovat podezřelému chování, podezřelým transakčním vzorcům apod.

Hodnocení rizik musí zároveň zohledňovat rizikové faktory, zejména:

 • typ klienta,
 • účel, pravidelnost a délku trvání obchodního vztahu nebo obchodu mimo obchodní vztah,
 • typ produktu, hodnotu a způsob uskutečnění obchodu,
 • rizikovost zemí nebo zeměpisných oblastí, k nimž se obchody vztahují.

Existuje nějaký vzor pro AML hodnocení rizik?

Nikoli, žádný vzor hodnocení rizik dostupný není a ze strany FAÚ ani nikdy zveřejněn nebyl (a zřejmě ani nikdy nebude).

Kdo musí písemně zpracovat hodnocení rizik?

Typ povinné osobyPísemně zpracované hodnocení rizik
úvěrová instituceANO*
finanční instituce (včetně alternativních investičních fondů, resp.tzv "minifondů")ANO*
provozovatel hazardní hryANO*
realitní zprostředkovatel, dražebník, osoba obchodující s nemovitostmiANO*
osoba poskytující služby spočívající v zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů, poskytování sídla apod.ANO*
osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivemANO*

*Ledaže v oblastech činnosti dle AML zákona nezaměstnává další osoby ani pro ni nejsou další osoby činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, případně smluvně vykonává činnost podléhající působnosti tohoto zákona pouze pro jednu jinou povinnou osobu, která má řádně písemně zpracovaný systém vnitřních zásad.

Detailněji k požadavkům na obsahové náležitosti hodnocení rizik

Faktor rizikových zemí Finanční analytický úřad doporučuje odpovídajícím způsobem zapracovat jednak do rizikových faktorů souvisejících s typem rizikových klientů (země původu), jednak do transakčních znaků podezřelosti (např. destinace odchozí transakce).

Faktor distribučních kanálů je třeba zapracovat zejména do rizikové kategorizace nových klientů.

Na hodnocení rizik následně navazuje jejich řízení, tzn. přiměřená aplikace opatření k jejich zmírnění. U každého identifikovaného rizikového faktoru (ať už vyplyne z typologie klienta nebo produktu, služby atd.) je třeba pečlivě uvážit, zda reálně uplatňovaná opatření (identifikace a kontrola klienta, sestava znaků podezřelosti, detekce a podávání OPO (oznámění podezřelého obchodu, popř. odklad splnění příkazu klienta) efektivně zmírňují rizika ML/FT. Pokud tomu tak není, potom je nutno přijmout další doplňková opatření ke zmírnění rizik ML/FT.

Comply or explain

Z metodického pokynu Finančního analytického úřadu vyplývá, že při takto prováděném hodnocení rizik je třeba uplatňovat zásadu comply or explain, tj. posoudit mj., zda daný produkt nebo služba nebo typ klienta nemůže figurovat jako součást nějaké typologie zdrojové trestné činnosti a následného ML nebo FT rizika, a zároveň, zda povaha produktu nebo služby nebo typu klienta nemůže zakládat nějaké zranitelné místo zneužitelné v takové typologii. Jedině takto zevrubně provedená analýza vyloučí případy některých nepodložených tvrzení o domnělých nízkorizikových klientech či situacích.

Systémové řešení: hodnocení rizik od AML solutions

Jak je uvedeno výše, písemně zpracované hodnocení rizik je součástí tzv. systému vnitřních zásad. Tento obsáhlý interní předpis technické povahy, který musí většina povinných osob obstarat v písemné podobě, schválit jej a uplatňovat v praxi, by měl obsahovat veškeré postupy a opatření nastavené tak, aby bylo pokryto plnění veškerých Vašich AML povinností (včetně kontroly mezinárodních sankcí, pravidelné kontroly politicky exponovaných osob – tzv. PEP – apod.).

V AML solutions se přípravou profesionálních hodnocení rizik v rámci systémů vnitřních zásad dlouhodobě zabýváme. Soustředíme se zejména subjekty střední velikosti v různých oborech podnikání.

Absence hodnocení rizik – riziko neplnění AML povinností

V případě, že povinná osoba nedisponuje hodnocením rizik, případně systémem vnitřních zásad, významně se zvyšuje riziko, že nebude řádně plnit své AML povinnosti, v důsledku čehož vznikají další sekundární rizika:

 • pokuta až do výše 130 000 000 Kč,
 • podnikání se stává přitažlivé pro „práče peněz“,
 • poškození dobrého jména před klienty a obchodními partnery,
 • tohoto nedostatku může využít konkurence a upozornit úřady,
 • možnost vzniku podezření z napomáhání při praní peněz (buď úmyslného nebo z nedbalosti).
Objednat hodnocení rizik
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše