Kryptoměny: EU připravuje přísnější AML regulaci

31. 8. 20217 minut čtení

Evropská komise připravila několik rozsáhlých návrhů právních předpisů, které se týkají AML/CFT povinností, a významnou měrou dopadají také na osoby poskytující služby související s virtuálními aktivy (kryptoaktivy, včetně kryptoměn). Většina nových norem bude mít formu nařízení, a bude tedy přímo závazná pro fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v členských státech.

Dojde k zavedení povinnosti uvádět spolu s převodem virtuálních aktiv (kryptoaktiv) určité povinné doprovodné informace o převodci a příjemci.

Jedním ze zmíněných nařízení dojde k zavedení povinnosti uvádět spolu s převodem virtuálních aktiv (kryptoaktiv) určité povinné doprovodné informace o převodci a příjemci těchto aktiv. Tato nová povinnost dopadne na poskytovatele služby převodu kryptoaktivNařízení nemá zatím odloženou účinnost a přímo závazným by se mělo stát 20. dnem po zveřejnění v Úředním věstníku EU.  

Nařízení se má vztahovat na veškeré převody kryptoaktiv (včetně tzv. stablecoins), které probíhají alespoň zčásti elektronickou formou prostřednictvím poskytovatele služeb souvisjících s virtuálními aktivy (kryptoaktivy), a to včetně převodů mezi různými účty / peněženkami téhož majitele v rámci jednoho poskytovatele služby.

Členské státy budou moci udělit výjimku pro převod kryptoaktiv o hodnotě max. 1 000 EUR, pokud půjde o jednorázové platby za zboží nebo služby, zprostředkovatel převodu bude povinnou osobou podle AML předpisů a bude schopen identifikovat účastníky transakce.

Za kryptoaktiva nemají být pro účely nařízení považovány bezhotovostní a elektronické peníze, finanční nástroje, vklady, strukturované vklady a sekuritizace vymezené směrnicemi EU.

Zprostředkovatel převodu (poskytovatel služby) na straně převodce kryptoaktiv bude povinen připojit k transakci, jejíž celková hodnota převýší 1 000 EUR, informace obsahující jméno / název převodce i příjemce, číslo účtu převodce i příjemce (pokud existuje), a také adresu a identifikační číslo nebo datum a místo narození převodce. Před provedením transakce bude poskytovatel služby povinen ověřit si správnost těchto doprovodných informací ze spolehlivého nezávislého zdroje (s výjimkou případů, kdy proběhla kontrola a identifikace převodce v souladu s AML předpisy). Pokud převod kryptoaktiv neprobíhá mezi účty, ale např. mezi peněženkami v prostředí DLT (distributed ledger technology), bude zprostředkovatel převodu povinen uložit v síti informace, které umožní identifikovat konkrétní transakci a adresy jejích účastníků. Pro jednotlivé transakce do max. hodnoty 1 000 EUR se uplatní zjednodušený postup (uvádí se pouze jména a čísla účtů účastníků transakce nebo potvrzení o dohledatelnosti transakce v DLT; ověření údajů z nezávislého zdroje se provádí jen ve stanovených případech zvýšeného rizika).

Zprostředkovatel převodu na straně příjemce bude povinen provádět kontrolu úplnosti poskytnutých doprovodných informací k transakci a ověřovat z nezávislého zdroje správnost poskytnutých informací o příjemci (s výjimkou případů, kdy proběhla kontrola a identifikace příjemce v souladu s AML předpisy). Pro jednotlivé transakce do hodnoty max. 1 000 EUR se opět uplatní zjednodušený postup. Zprostředkovatel převodu na straně příjemce bude povinen vyžadovat poskytnutí správných a úplných informací o transakci, jinak je při opakovaném zjištění nedostatků povinen transakci neprovést a kryptoaktiva vrátit na účet / peněženku, ze které přišly, případně je zadržet a podat oznámení o podezřelém obchodu příslušnému státnímu orgánu (v ČR tedy FAÚ).

Zprostředkovatelé převodu budou povinni uchovávat doprovodné informace o transakci nejméně po nařízením stanovenou dobu (zatím je navrhováno 5 let).

Za porušování povinností stanovených nařízením budou hrozit poměrně citelné sankce, které mohou postihovat i management a další fyzické osoby, které odpovídají u poskytovatelů služeb spojených s virtuálními aktivy za dodržování povinností stanovených nařízením. Horní hranice základní sazby pokuty má odpovídat nejméně částce 1 000 000 EUR nebo dvojnásobku prospěchu získaného porušením povinností (podle toho, která částka bude vyšší).

Od 1. ledna 2023 má být nařízením zřízen centrální evropský úřad pro oblast AML/CFT (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – AMLA)

S účinností od 1. ledna 2023 má být nařízením zřízen centrální evropský úřad pro oblast AML/CFT (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – AMLA), který začne vykonávat svou působnost od 1. ledna 2024. AMLA má být oprávněna vykonávat kontrolní pravomoci v oblasti AML/CFT opatření vůči vybraným rizikovým úvěrovým a finančním institucím, které vykonávají činnost ve více členských státech EU, resp. koordinovat kontrolní činnost u ostatních úvěrových a finančních institucí působících v několika členských státech, případně uplatnit vůči nim přímou kontrolní pravomoc v případě zásadního selhání kontrolního orgánu členského státu. AMLA by měla také působit jako metodický a dohledový orgán vůči příslušným kontrolním institucím členských států (v ČR FAÚ, ČNB, profesní komory), zajištovat soulad jejich postupů s právem EU, shromažďovat a analyzovat data shromážděná od těchto institucí, vyhodnocovat potencionální rizika „praní peněz“ spojená s určitými činnostmi nebo osobami, případně i vydávat metodické pokyny a doporučení adresované povinným osobám. Rozhodnutí AMLA o uložení sankce povinné osobě by mělo být přezkoumatelné Soudním dvorem EU.

Nová směrnice a nařízení proti "praní peněz" a financování terorismu

Součástí AML balíčku právních předpisů je dále ještě směrnice o opatřeních, které mají přijmout členské státy za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Směrnice nemá přímou závaznost a její obsah bude muset být členskými státy zapracován do jejich právních předpisů. Směrnice upravuje především postupy týkající se:

  •   opatření k zamezení „praní peněz“ v rizikových oborech činnosti na národní úrovni;

  •   postupy k identifikaci možných rizik „praní peněz“ na národní úrovni;  

  • zřízení a přístup příslušných orgánů členských států k informacím z národních rejstříků skutečných majitelů, registru bankovních účtů a bezpečnostních schránek (tyto rejstříky všech členských států budou centrálně propojeny) a do katastru nemovitostí;     

  • pravidla spolupráce mezi orgány s působností v oblasti AML/CFT a jinými orgány;

  • základní parametry sankcí, které budou ukládány za porušování AML/CFT povinností povinnými osobami (sankce mohou postihovat i management a další fyzické osoby, které zodpovídají u povinné osoby za plnění těchto povinností).

Směrnice se odkazuje také na nové nařízení o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Nařízení vymezuje především okruh osob povinných plnit AML/CFT povinnosti a konkretizuje jejich práva a povinnosti (obdobně, jak to nyní provádí zákon č. 253/2008 Sb.).

Jednou z novinek je navrhovaná povinnost zapisovat do evidence skutečných majitelů i pověřeného akcionáře / společníka nebo osobu pověřenou výkonem funkce statutárního orgánu (nominee shareholder / director). Nařízení se také podrobněji zabývá určením skutečného majitele právnické osoby a svěřenského fondu.

Na poskytovatele služeb skupinového financování (crowdfunding), na které se vztahuje nařízení č. 2020/1503, nemá nové AML nařízení a směrnice dopadat, nejde však o nepřekročitelnou výjimku.

Nařízení z okruhu povinných osob výslovně vylučuje ty poskytovatele služeb skupinového financování (crowdfunding), na které se vztahuje nařízení č. 2020/1503 (účinné od 10. listopadu 2021), směrnice však dovoluje členským státům okruh povinných osob rozšířit i o tyto či jiné dosud nepovinné osoby z určitého oboru na základě národního hodnocení rizik.  

Nové nařízení o trzích s kryptoaktivy (tzv. nařízení MiCa – Markets in Crypto-assets Regulation)

Za pozornost stojí, že pokud jde o definici „virtuálních aktiv“ neboli „kryptoaktiv“ a „služby související s kryptoaktivy“, AML nařízení i směrnice upouští od vlastního vymezení těchto pojmů a odkazují se na další připravovanou normu, a to na nařízení o trzích s kryptoaktivy (tzv. nařízení MiCaMarkets in Crypto-assets Regulation). Toto nařízení obsahuje podstatně podrobnější a širší definici kryptoaktiv a služeb s nimi souvisejících než dosud platné AML předpisy. Vedle toho zavádí pro poskytovatele určitých služeb spojených s kryptoaktivy (včetně určitého typu poradenství) povinnost získat povolení k této činnosti a povinnou registraci. Rovněž k nabývání a pozbývání významných podílů v poskytovatelích těchto služeb by se měl vyjadřovat stát. V neposlední řadě pak nařízení omezuje nabízení kryptoaktiv veřejnosti, přičemž od vydavatelů vyžaduje splnění poměrně přísných podmínek, včetně příslušného povolení v některých případech.

Nová pravidla mohou začít platit brzo, je třeba se na ně připravit

Není-li uvedeno jinak, pak výše zmíněné legislativní návrhy zatím neprošly prvním čtením v Evropském parlamentu a u většiny z nich je navrhována odložená účinnost (resp. povinnost zavedení) o dobu 3 let od zveřejnění v Úředním věstníku EU (které lze očekávat pravděpodobně až v roce 2022). Nová nařízení by tedy mohla začít závazně platit pro všechny dotčené osoby zřejmě až během roku 2025. Výjimkou je nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a kryptoaktiv, které by mělo nabýt účinnosti 20. dnem po zveřejnění v Úředním věstníku. Účinnost nařízení MiCa by měla být odložena pouze o 18 měsíců, ale ustanovení týkající se vydávání a nabízení tokenů vázaných na aktiva a elektronických peněžních tokenů (stablecoins) veřejnosti a obchodování s nimi na „krytoburze“ by měla být účinná již od zveřejnění nařízení v Úředním věstníku EU. Účinnost většiny ustanovení nařízení zřizujícího AMLA je stanovena na 1. ledna 2024. Nařízení 2020/1503 se stane účinným dnem 10. listopadu 2021.

Mgr. Hana Erbsová

Sdílejte článek:
11. 11. 20211 minuta čtení

Dne 11. 11. 2021 proběhl již 8. ročník konference CASHLESS FUTURE a my jsme byli u toho!

Dne 11. 11. 2021 proběhl již 8. ročník odborné konference o bezhotovostní společnosti a byznysu CASHLESS FUTURE, která se konala pod záštitou mediálního domu Economia a Hospodářských novin, a AML solutions bylo u toho.

Více
2. 7. 20211 minuta čtení

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů: Nezapomněli jste aktualizovat svůj systém vnitřních zásad?

S účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů došlo od 1. 6. 2021 ke změnám podmínek pro určování skutečného majitele právnické osoby, svěřenského fondu a zahraničního svěřenského fondu, které již nadále nejsou upraveny AML zákonem. Tato změna s sebou přináší povinnost provést aktualizaci stávajícího systému vnitřních zásad a hodnocení rizik.

Více
30. 6. 20211 minuta čtení

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb.

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jak vyplývá z jejího názvu, předmětem úpravy tzv. AML vyhlášky jsou zejména některé požadavky na systém vnitřních zásad, postupy a kontrolní opatření v AML/CFT oblasti.

Více
9. 6. 20212 minuty čtení

Kontaktní osoba a minifondy dle § 15 ZISIF – může jí být člen statutárního orgánu?

Jednou z AML povinností minifondů dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF) je mj. určit tzv. kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (§ 22 AML zákona). O určení této osoby a o případných následných změnách je povinná osoba informovat Finanční analytický úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.

Více
6. 6. 20212 minuty čtení

Realizovali jste jednorázově Initial Coin Offering? Pak jste povinnou osobou dle AML zákona

Provedli jste anebo máte v úmyslu provést jednorázové Initial Coin Offering, tzv. ICO? Pak vězte, že emise virtuálního aktiva provedená v rámci tzv. Initial Coin Offering představuje službu spojenou s virtuálním aktivem ve smyslu § 4 odst. 8 AML zákona, což osobě emitenta zakládá status tzv. povinné osoby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona.

Více
1. 6. 20211 minuta čtení

Víte, že ‚podezřelý obchod‘ ve smyslu AML zákona nemusí vůbec být obchodem?

Věděli jste, že podezřelým obchodem, který podléhá oznamovací povinnosti podle AML zákona, nemusí být jen uzavřený obchod v tradičním slova smyslu? Vysvětlení nedávno podal i Nejvyšší správní soud. #aml #cft #podezrelyobchod

Více
18. 5. 20211 minuta čtení

Jak na kopírování průkazů totožnosti při plnění AML/KYC povinností?

Aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které se vyjadřuje i k pořizování kopií dokladů totožnosti pro účely AML/KYC procedur, je v rozporu s dosavadním výkladem Finančního analytického úřadu.

Více
30. 4. 20211 minuta čtení

Virtuální aktiva jsou využívána k praní „špinavých peněz“

Virtuální aktiva jsou používána k praní „špinavých peněz“. Finanční analytický úřad prověřoval v roce 2020 celkem 140 případů podezření na zneužití virtuálních aktiv (např. tzv. kryptoměn) k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Více
7. 3. 20212 minuty čtení

Jaké novinky přinesla novela AML zákona v oblasti realitního trhu?

Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), která výrazně rozšířila okruh tzv. povinných osob, mimo jiné i o osoby podnikající na realitním trhu.

Více
4. 12. 20201 minuta čtení

Dne 4. 12. 2020 prezident podepsal paragrafované znění transpozice V. AML směrnice

Ačkoli měla být 5. AML směrnice (2018/843 ze dne 30. 5. 2018) členskými státy EU transponována ke dni 10. 1. 2020, v České republice se novela začátkem roku 2020 teprve rozesílala poslancům a paragrafované znění transpozice podepsal prezident Miloš Zeman až dnes, tj. 4. 12. 2020.

Více

Ochrana osobních údajů a cookies

Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací

Přijmout a zavřít