Kryptoměny: EU připravuje přísnější AML regulaci

31. 8. 20217 minut čtení

Evropská komise připravila několik rozsáhlých návrhů právních předpisů, které se týkají AML/CFT povinností, a významnou měrou dopadají také na osoby poskytující služby související s virtuálními aktivy (kryptoaktivy, včetně kryptoměn). Většina nových norem bude mít formu nařízení, a bude tedy přímo závazná pro fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v členských státech.

Dojde k zavedení povinnosti uvádět spolu s převodem virtuálních aktiv (kryptoaktiv) určité povinné doprovodné informace o převodci a příjemci.

Jedním ze zmíněných nařízení dojde k zavedení povinnosti uvádět spolu s převodem virtuálních aktiv (kryptoaktiv) určité povinné doprovodné informace o převodci a příjemci těchto aktiv. Tato nová povinnost dopadne na poskytovatele služby převodu kryptoaktivNařízení nemá zatím odloženou účinnost a přímo závazným by se mělo stát 20. dnem po zveřejnění v Úředním věstníku EU.  

Nařízení se má vztahovat na veškeré převody kryptoaktiv (včetně tzv. stablecoins), které probíhají alespoň zčásti elektronickou formou prostřednictvím poskytovatele služeb souvisjících s virtuálními aktivy (kryptoaktivy), a to včetně převodů mezi různými účty / peněženkami téhož majitele v rámci jednoho poskytovatele služby.

Členské státy budou moci udělit výjimku pro převod kryptoaktiv o hodnotě max. 1 000 EUR, pokud půjde o jednorázové platby za zboží nebo služby, zprostředkovatel převodu bude povinnou osobou podle AML předpisů a bude schopen identifikovat účastníky transakce.

Za kryptoaktiva nemají být pro účely nařízení považovány bezhotovostní a elektronické peníze, finanční nástroje, vklady, strukturované vklady a sekuritizace vymezené směrnicemi EU.

Zprostředkovatel převodu (poskytovatel služby) na straně převodce kryptoaktiv bude povinen připojit k transakci, jejíž celková hodnota převýší 1 000 EUR, informace obsahující jméno / název převodce i příjemce, číslo účtu převodce i příjemce (pokud existuje), a také adresu a identifikační číslo nebo datum a místo narození převodce. Před provedením transakce bude poskytovatel služby povinen ověřit si správnost těchto doprovodných informací ze spolehlivého nezávislého zdroje (s výjimkou případů, kdy proběhla kontrola a identifikace převodce v souladu s AML předpisy). Pokud převod kryptoaktiv neprobíhá mezi účty, ale např. mezi peněženkami v prostředí DLT (distributed ledger technology), bude zprostředkovatel převodu povinen uložit v síti informace, které umožní identifikovat konkrétní transakci a adresy jejích účastníků. Pro jednotlivé transakce do max. hodnoty 1 000 EUR se uplatní zjednodušený postup (uvádí se pouze jména a čísla účtů účastníků transakce nebo potvrzení o dohledatelnosti transakce v DLT; ověření údajů z nezávislého zdroje se provádí jen ve stanovených případech zvýšeného rizika).

Zprostředkovatel převodu na straně příjemce bude povinen provádět kontrolu úplnosti poskytnutých doprovodných informací k transakci a ověřovat z nezávislého zdroje správnost poskytnutých informací o příjemci (s výjimkou případů, kdy proběhla kontrola a identifikace příjemce v souladu s AML předpisy). Pro jednotlivé transakce do hodnoty max. 1 000 EUR se opět uplatní zjednodušený postup. Zprostředkovatel převodu na straně příjemce bude povinen vyžadovat poskytnutí správných a úplných informací o transakci, jinak je při opakovaném zjištění nedostatků povinen transakci neprovést a kryptoaktiva vrátit na účet / peněženku, ze které přišly, případně je zadržet a podat oznámení o podezřelém obchodu příslušnému státnímu orgánu (v ČR tedy FAÚ).

Zprostředkovatelé převodu budou povinni uchovávat doprovodné informace o transakci nejméně po nařízením stanovenou dobu (zatím je navrhováno 5 let).

Za porušování povinností stanovených nařízením budou hrozit poměrně citelné sankce, které mohou postihovat i management a další fyzické osoby, které odpovídají u poskytovatelů služeb spojených s virtuálními aktivy za dodržování povinností stanovených nařízením. Horní hranice základní sazby pokuty má odpovídat nejméně částce 1 000 000 EUR nebo dvojnásobku prospěchu získaného porušením povinností (podle toho, která částka bude vyšší).

Od 1. ledna 2023 má být nařízením zřízen centrální evropský úřad pro oblast AML/CFT (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – AMLA)

S účinností od 1. ledna 2023 má být nařízením zřízen centrální evropský úřad pro oblast AML/CFT (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – AMLA), který začne vykonávat svou působnost od 1. ledna 2024. AMLA má být oprávněna vykonávat kontrolní pravomoci v oblasti AML/CFT opatření vůči vybraným rizikovým úvěrovým a finančním institucím, které vykonávají činnost ve více členských státech EU, resp. koordinovat kontrolní činnost u ostatních úvěrových a finančních institucí působících v několika členských státech, případně uplatnit vůči nim přímou kontrolní pravomoc v případě zásadního selhání kontrolního orgánu členského státu. AMLA by měla také působit jako metodický a dohledový orgán vůči příslušným kontrolním institucím členských států (v ČR FAÚ, ČNB, profesní komory), zajištovat soulad jejich postupů s právem EU, shromažďovat a analyzovat data shromážděná od těchto institucí, vyhodnocovat potencionální rizika „praní peněz“ spojená s určitými činnostmi nebo osobami, případně i vydávat metodické pokyny a doporučení adresované povinným osobám. Rozhodnutí AMLA o uložení sankce povinné osobě by mělo být přezkoumatelné Soudním dvorem EU.

Nová směrnice a nařízení proti "praní peněz" a financování terorismu

Součástí AML balíčku právních předpisů je dále ještě směrnice o opatřeních, které mají přijmout členské státy za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Směrnice nemá přímou závaznost a její obsah bude muset být členskými státy zapracován do jejich právních předpisů. Směrnice upravuje především postupy týkající se:

  •   opatření k zamezení „praní peněz“ v rizikových oborech činnosti na národní úrovni;

  •   postupy k identifikaci možných rizik „praní peněz“ na národní úrovni;  

  • zřízení a přístup příslušných orgánů členských států k informacím z národních rejstříků skutečných majitelů, registru bankovních účtů a bezpečnostních schránek (tyto rejstříky všech členských států budou centrálně propojeny) a do katastru nemovitostí;     

  • pravidla spolupráce mezi orgány s působností v oblasti AML/CFT a jinými orgány;

  • základní parametry sankcí, které budou ukládány za porušování AML/CFT povinností povinnými osobami (sankce mohou postihovat i management a další fyzické osoby, které zodpovídají u povinné osoby za plnění těchto povinností).

Směrnice se odkazuje také na nové nařízení o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Nařízení vymezuje především okruh osob povinných plnit AML/CFT povinnosti a konkretizuje jejich práva a povinnosti (obdobně, jak to nyní provádí zákon č. 253/2008 Sb.).

Jednou z novinek je navrhovaná povinnost zapisovat do evidence skutečných majitelů i pověřeného akcionáře / společníka nebo osobu pověřenou výkonem funkce statutárního orgánu (nominee shareholder / director). Nařízení se také podrobněji zabývá určením skutečného majitele právnické osoby a svěřenského fondu.

Na poskytovatele služeb skupinového financování (crowdfunding), na které se vztahuje nařízení č. 2020/1503, nemá nové AML nařízení a směrnice dopadat, nejde však o nepřekročitelnou výjimku.

Nařízení z okruhu povinných osob výslovně vylučuje ty poskytovatele služeb skupinového financování (crowdfunding), na které se vztahuje nařízení č. 2020/1503 (účinné od 10. listopadu 2021), směrnice však dovoluje členským státům okruh povinných osob rozšířit i o tyto či jiné dosud nepovinné osoby z určitého oboru na základě národního hodnocení rizik.  

Nové nařízení o trzích s kryptoaktivy (tzv. nařízení MiCa – Markets in Crypto-assets Regulation)

Za pozornost stojí, že pokud jde o definici „virtuálních aktiv“ neboli „kryptoaktiv“ a „služby související s kryptoaktivy“, AML nařízení i směrnice upouští od vlastního vymezení těchto pojmů a odkazují se na další připravovanou normu, a to na nařízení o trzích s kryptoaktivy (tzv. nařízení MiCaMarkets in Crypto-assets Regulation). Toto nařízení obsahuje podstatně podrobnější a širší definici kryptoaktiv a služeb s nimi souvisejících než dosud platné AML předpisy. Vedle toho zavádí pro poskytovatele určitých služeb spojených s kryptoaktivy (včetně určitého typu poradenství) povinnost získat povolení k této činnosti a povinnou registraci. Rovněž k nabývání a pozbývání významných podílů v poskytovatelích těchto služeb by se měl vyjadřovat stát. V neposlední řadě pak nařízení omezuje nabízení kryptoaktiv veřejnosti, přičemž od vydavatelů vyžaduje splnění poměrně přísných podmínek, včetně příslušného povolení v některých případech.

Nová pravidla mohou začít platit brzo, je třeba se na ně připravit

Není-li uvedeno jinak, pak výše zmíněné legislativní návrhy zatím neprošly prvním čtením v Evropském parlamentu a u většiny z nich je navrhována odložená účinnost (resp. povinnost zavedení) o dobu 3 let od zveřejnění v Úředním věstníku EU (které lze očekávat pravděpodobně až v roce 2022). Nová nařízení by tedy mohla začít závazně platit pro všechny dotčené osoby zřejmě až během roku 2025. Výjimkou je nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a kryptoaktiv, které by mělo nabýt účinnosti 20. dnem po zveřejnění v Úředním věstníku. Účinnost nařízení MiCa by měla být odložena pouze o 18 měsíců, ale ustanovení týkající se vydávání a nabízení tokenů vázaných na aktiva a elektronických peněžních tokenů (stablecoins) veřejnosti a obchodování s nimi na „krytoburze“ by měla být účinná již od zveřejnění nařízení v Úředním věstníku EU. Účinnost většiny ustanovení nařízení zřizujícího AMLA je stanovena na 1. ledna 2024. Nařízení 2020/1503 se stane účinným dnem 10. listopadu 2021.

Mgr. Hana Erbsová

Sdílejte článek:
14. 5. 20243 minuty čtení

FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách změny týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) a změny postupů FAÚ při kontrole nedostatků SVZ

FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách změny týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) a změny postupů FAÚ při kontrole nedostatků SVZ.

Více
9. 2. 20244 minuty čtení

Virtuální aktiva a nové povinnosti v oblasti AML v roce 2024

Ještě během roku 2024 pravděpodobně začnou platit významné změny v oblasti upravené zákonem č. 253/2008 Sb. V některých případech pak novela zákona stanoví poměrně krátké lhůty, v nichž musí povinné osoby na nové podmínky reagovat.

Více
7. 2. 20240 minuty čtení

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 7. 2. 2024

Ze seznamu vydávaného Evropskou komisí byly vyňaty Jordánsko a Kajmanské ostrovy. Na seznam FATF bylo přidáno Bulharsko. Naopak vyňaty z něj byly Albánie, Jordánsko a Kajmanské ostrovy.

Více
1. 9. 20233 minuty čtení

Kopírování průkazu totožnosti pro účely plnění AML/CFT povinností

Dosavadní diskuse mezi Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a Úřadem pro ochranu osobních údajů ohledně pořizování kopií (skenů) průkazů totožnosti pro účely identifikace osob a kontroly klientů prováděné povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb. vyústila v srpnovou aktualizaci Metodického pokynu FAÚ č. 8, která upřesňuje postupy povinných osob zejména z hlediska GDPR.

Více
30. 7. 20233 minuty čtení

Všechny povinné osoby musí od 1. 8. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů

Od 1. srpna 2023 musí všechny osoby, na které se vztahuje zákon č. 253/2008. Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Více
20. 7. 20231 minuta čtení

FAÚ aktualizoval metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP (včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP)

Finanční analytický úřad dne 17. 7. 2023 zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám, který je datován ke dni 14. 7. 2023. Součástí metodického pokynu je i aktualizovaný vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob.

Více
12. 7. 20231 minuta čtení

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam další 2 osoby

Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění, byly dne 28. 6. 2023 zařazeny další 2 osoby.

Více
5. 6. 20231 minuta čtení

Finanční analytický úřad nepolevuje ve své aktivitě

I přes akutní nárůst rozsáhlé agendy související s uplatňováním mezinárodních, a posléze i národních, sankcí v roce 2022 nepolevuje Finanční analytický úřad ve svých aktivitách v oblasti AML/CFT.

Více
27. 4. 20231 minuta čtení

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam první osobu

Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění byl dne 26. 4. 2023 zařazen Vladimir Michajlovič Gunďajev (Vladimir Mikhailovich Gundyayev / Владимир Михайлович ГУНДЯЕВ), nar. 20. listopadu 1946, patriarcha moskevský a veškeré Rusi známý rovněž jako patriarcha Kirill.

Více
27. 3. 20231 minuta čtení

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 3. 2023

Finanční analytický úřad vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí. Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Demokratická republika Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzanie a Spojené arabské emiráty. Naopak vymazány z něj byly Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe. Na seznam FATF byly přidány Nigérie, a Jihoafrická republika, vymazány z něj byly Kambodža a Maroko.

Více
15. 3. 20232 minuty čtení

Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?

FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země. Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. V návaznosti na aktualitu zveřejněnou na stránkách FAÚ dne 12. 12. 2022, kdy bylo Rusko Evropským parlamentem a následně pak Poslaneckou sněmovnou ČR označeno za stát, který podporuje terorismus, vyzval FAÚ povinné osoby, aby považovaly Rusko za vysoce rizikovou třetí zemi.

Více
5. 3. 20231 minuta čtení

10. sankční balíček v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině

Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. 2. 2023 rozhodla Rada (EU) v rámci tzv. desátého balíčku sankcí o dalších omezujících opatřeních v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Více
17. 2. 20232 minuty čtení

Finanční analytický úřad uděluje citelné pokuty za neplnění základních AML povinností

Finanční analytický úřad ukládá povinným osobám citelné pokuty za neplnění základních povinností podle zákona č. 253/2008 Sb. ("AML zákon"). Pokud povinná osoba nepostupuje podle vlastního systému vnitřních zásad (§ 21 odst. 2 a 5 AML zákona), může jí být uložena pokuta. Samotné ověřování statusu politicky exponované osoby nebo uplatnění mezinárodních sankcí nestačí. Při případné kontrole musí být jeho provedení FAÚ také povinnou osobou prokázáno.

Více
5. 2. 20231 minuta čtení

FAÚ informuje o změnách v údajích 29 osob a subjektů na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil údaje u celkem 29 osob a subjektů.

Více
4. 1. 20231 minuta čtení

Devátý balíček sankcí EU vůči Rusku

Dne 16. prosince přijala Rada EU další omezující opatření, jež jsou souhrnně označena jako devátý balíček sankcí EU vůči Rusku.

Více
17. 10. 20225 minut čtení

Česká republika bude v rámci sankcí (nejen) proti Rusku využívat i národní sankční seznam a národní systém sankcí

Česká republika se chystá zavést vlastní národní sankční seznam a vlastní systém sankcí, který bude uplatňován vedle mezinárodního sankčního seznamu a opatření přijatých Evropskou unií. Tuzemský sankční seznam a národní omezující opatření však nebudou závazné pro jiné státy a subjekty podléhající jejich pravomoci. Současně již došlo k rozšíření a zpřesnění povinností tuzemských osob, které se mohou dostat do kontaktu se sankcionovanou osobou nebo majetkem.

Více
13. 10. 20221 minuta čtení

Ministerstvo spravedlnosti vydalo aktualizovanou Příručku evidování skutečných majitelů

Jak jsme již informovali, dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s FAÚ aktualizovalo Příručku evidování skutečných majitelů, aby odrážela změny provedené touto novelou.

Více
6. 10. 20222 minuty čtení

Osmý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že dne 6. 10. 2022 byl v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem přijat tzv. osmý sankční balíček, který v reakci na nezákonná a zinscenovaná „referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny a opakování výhružek Ruska ohledně použití zbraní hromadného ničení, rozšiřuje seznam zboží a služeb podléhajících omezením a rozšiřuje seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují opatření ke zmrazení jejich prostředků.

Více
1. 10. 20221 minuta čtení

Dnes nabývá účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dnes, tj. 1. 10. 2022, nabývá účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, na jejímž základě dochází k novému vymezení pojmu skutečného majitele, rozšíření okruhu osob, které skutečného majitele mají a k řadě dalších větších, či menších změn.

Více
30. 8. 20226 minut čtení

Jaké novinky přinese novela zákona o evidenci skutečných majitelů?

Dne 1. 10. 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, na jejímž základě dojde k novému vymezení pojmu skutečného majitele, rozšíření okruhu osob, které skutečného majitele mají a k řadě dalších větších, či menších změn.

Více
21. 8. 20221 minuta čtení

Finanční analytický úřad zveřejnil doporučovaný formulář žádosti o výjimku z mezinárodních sankcí, resp. o vývozní povolení

Finanční analytický úřad doplňuje informace k udělování výjimek z mezinárodních sankcí o doporučovaný způsob podávání žádostí o výjimky z mezinárodních sankcí (tam, kde to příslušný sankční předpis umožňuje), resp. o vývozní povolení (tam, kde je vývoz předchozím udělením povolení v sankčním předpisu podmíněn) včetně zveřejnění doporučovaného univerzálního formuláře žádosti.

Více
11. 7. 20222 minuty čtení

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 17. 6. 2022

FATF na červnovém plenárním jednání nově zařadil Gibraltar na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska AML/CFT. Sledovanými jurisdikcemi nadále zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Mali, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko a Uganda. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí byla vyřazena Malta.

Více
26. 6. 20221 minuta čtení

EBA vydala směrnici o úloze a povinnostech AML/CFT

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) dne 14. 6. 2022 uveřejnil na svém webu pokyny vymezující úlohu a povinnosti řídících orgánů úvěrových nebo finančních institucí a úředníků dohlížejících na dodržování předpisů (tzv. compliance officers) v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Více
7. 6. 20223 minuty čtení

Šestý balíček sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku

Evropská unie publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 tzv. „Šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Více
28. 4. 20223 minuty čtení

Sankce proti Rusku a dalším zemím a AML povinnosti

Jak postupovat při podezření, že na smluvní stranu nebo předmět smlouvy dopadají mezinárodní sankce. Informační zdroje k sankcím. Oznamovací povinnosti související s mezinárodními sankcemi. K otázkám mezinárodních sankcí připravujeme školení.

Více
19. 3. 20221 minuta čtení

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 4. 3. 2022

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 4. 3. 2022, Evropská unie nově zařadila Burkinu Faso, Filipíny, Haiti, Jordánsko, Jižní Súdán, Kajmanské ostrovy, Mali, Maroko a Senegal na tzv. seznam vysoce rizikových třetích zemí z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Více
15. 3. 20221 minuta čtení

Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku – čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku

Rada EU svým nařízením (EU) 2022/428 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014) s účinností od 16. 3. 2022, tj. ode dneška, podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku (označováno jako čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku).

Více
13. 3. 20221 minuta čtení

Mgr. Hana Erbsová z AML solutions na obálce aktuálního Právního rádce, gratulujeme!

Gratulujeme naší kolegyni a partnerce AML solutions, Mgr. Haně Erbsové, která tento měsíc zdobí obálku magazínu Právní rádce vydavatelství Economia. Hana Erbsová se vedle AML/CFT také jako advokátka a daňová expertka zabývá daňovou a regulatorní problematikou – o těchto tématech a dalších zajímavých věcech ze světa daní se dočtete v aktuálním vydání Právního rádce, pro který Hana v souvislosti se získáním ocenění Daňař roku 2021 poskytla rozhovor.

Více
9. 3. 20221 minuta čtení

Zařazení dalších osob na sankční seznam proti Rusku a další zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku

Evropská unie Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/396 na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplnila dalších 160 fyzických osob. Dále EU v reakci na zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině a na možné obcházení sankcí opět významně zpřísnila své dosavadní mezinárodní sankce vůči Bělorusku.

Více
27. 2. 20221 minuta čtení

Okamžitý zákaz jakýchkoli transakcí s Ruskou centrální bankou

Finanční analytický úřad zveřejňuje urgentní informaci, že Evropská unie v noci na 28. února 2022 publikovala v Úředním věstníku EU nařízení (EU) 2022/334, které je ihned přímo účinné, tj. zákazy a omezení v něm stanovená již v tento okamžik platí a musí být dodržena.

Více
25. 2. 20221 minuta čtení

Informace o dalším zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku (tzv. druhý sankční balíček EU)

S účinností od 25. února 2022 Rada svým nařízením (EU) 2022/332 přidala na sankční seznam osob, jimž je zakázán vstup do EU a jimž se v EU s okamžitou platností zmrazují (zajišťují) veškerá aktiva v podobě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, dalších celkem 99 fyzických osob, včetně prezidenta Ruska Vladimira Putina a ministra zahraničí Lavrova (ti ovšem, jako jediní, nemají uložen zákaz vstupu do EU).

Více
24. 2. 20222 minuty čtení

AML povinnosti v oblasti obchodování s uměním

AML povinnostem se v rámci novely AML zákona nevyhnul ani trh s uměním. Ve spojitosti s AML zákonem je nejčastěji zmiňovaný finanční a realitní trh, nicméně AML zákon řadí mezi tzv. povinné osoby i obchodníky s uměním.

Více
3. 2. 20220 minuty čtení

Ministerstvo spravedlnosti aktualizovalo příručku pro evidování skutečných majitelů

Na stránkách FAÚ je nově dostupná aktualizovaná verze Příručky evidování skutečných majitelů, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Více
6. 12. 20212 minuty čtení

Co je platba v hotovosti podle AML zákona?

Hotovostí se pro účely AML povinností nerozumí jen bankovky nebo mince, ale také vysoce hodnotné komodity. Na to musí pamatovat podnikatelé i nepodnikající právnické osoby provádějící obchod v hodnotě alespoň 1 000 EUR.

Více
11. 11. 20211 minuta čtení

Dne 11. 11. 2021 proběhl již 8. ročník konference CASHLESS FUTURE a my jsme byli u toho!

Dne 11. 11. 2021 proběhl již 8. ročník odborné konference o bezhotovostní společnosti a byznysu CASHLESS FUTURE, která se konala pod záštitou mediálního domu Economia a Hospodářských novin, a AML solutions bylo u toho.

Více
2. 7. 20211 minuta čtení

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů: Nezapomněli jste aktualizovat svůj systém vnitřních zásad?

S účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů došlo od 1. 6. 2021 ke změnám podmínek pro určování skutečného majitele právnické osoby, svěřenského fondu a zahraničního svěřenského fondu, které již nadále nejsou upraveny AML zákonem. Tato změna s sebou přináší povinnost provést aktualizaci stávajícího systému vnitřních zásad a hodnocení rizik.

Více
30. 6. 20211 minuta čtení

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb.

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jak vyplývá z jejího názvu, předmětem úpravy tzv. AML vyhlášky jsou zejména některé požadavky na systém vnitřních zásad, postupy a kontrolní opatření v AML/CFT oblasti.

Více
9. 6. 20212 minuty čtení

Kontaktní osoba a minifondy dle § 15 ZISIF – může jí být člen statutárního orgánu?

Jednou z AML povinností minifondů dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF) je mj. určit tzv. kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (§ 22 AML zákona). O určení této osoby a o případných následných změnách je povinná osoba informovat Finanční analytický úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.

Více
6. 6. 20212 minuty čtení

Realizovali jste jednorázově Initial Coin Offering? Pak jste povinnou osobou dle AML zákona

Provedli jste anebo máte v úmyslu provést jednorázové Initial Coin Offering, tzv. ICO? Pak vězte, že emise virtuálního aktiva provedená v rámci tzv. Initial Coin Offering představuje službu spojenou s virtuálním aktivem ve smyslu § 4 odst. 8 AML zákona, což osobě emitenta zakládá status tzv. povinné osoby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona.

Více
1. 6. 20211 minuta čtení

Víte, že ‚podezřelý obchod‘ ve smyslu AML zákona nemusí vůbec být obchodem?

Věděli jste, že podezřelým obchodem, který podléhá oznamovací povinnosti podle AML zákona, nemusí být jen uzavřený obchod v tradičním slova smyslu? Vysvětlení nedávno podal i Nejvyšší správní soud. #aml #cft #podezrelyobchod

Více
18. 5. 20211 minuta čtení

Jak na kopírování průkazů totožnosti při plnění AML/KYC povinností?

Aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které se vyjadřuje i k pořizování kopií dokladů totožnosti pro účely AML/KYC procedur, je v rozporu s dosavadním výkladem Finančního analytického úřadu.

Více
30. 4. 20211 minuta čtení

Virtuální aktiva jsou využívána k praní „špinavých peněz“

Virtuální aktiva jsou používána k praní „špinavých peněz“. Finanční analytický úřad prověřoval v roce 2020 celkem 140 případů podezření na zneužití virtuálních aktiv (např. tzv. kryptoměn) k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Více
7. 3. 20212 minuty čtení

Jaké novinky přinesla novela AML zákona v oblasti realitního trhu?

Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), která výrazně rozšířila okruh tzv. povinných osob, mimo jiné i o osoby podnikající na realitním trhu.

Více
4. 12. 20201 minuta čtení

Dne 4. 12. 2020 prezident podepsal paragrafované znění transpozice V. AML směrnice

Ačkoli měla být 5. AML směrnice (2018/843 ze dne 30. 5. 2018) členskými státy EU transponována ke dni 10. 1. 2020, v České republice se novela začátkem roku 2020 teprve rozesílala poslancům a paragrafované znění transpozice podepsal prezident Miloš Zeman až dnes, tj. 4. 12. 2020.

Více

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše