Virtuální aktiva a nové povinnosti v oblasti AML v roce 2024

9. 2. 20244 minuty čtení

Senátu byl 9. 2. 2024 postoupen návrh novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů ("AML zákon"); sněmovní tisk č. 439.

Pokud bude návrh zákona přijat v předloženém znění, zavede mimo jiné i nové povinnosti spojené s virtuálními aktivy (mezi která se typicky řadí tzv. kryptoměny).

Kryptoměna = hotovost

Například platba virtuálním aktivem bude pro účely AML zákona považována za platbu v hotovosti. To pak znamená, že každý podnikatel a každá právnická osoba, která bude provádět obchod v rámci činností vymezených v § 2 odst. 1 AML zákona zahrnující platbu virtuálním aktivem v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, budou považováni za povinnou osobu dle AML zákona a v souvislosti s tímto obchodem se na ně bude tento zákon vztahovat (v rozsahu povinností uvedených v § 28 AML zákona), přestože nespadají do výčtu povinných osob uvedeného v § 2 odst. 1 AML zákona.

Poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem musí zaslat svůj systém vnitřních zásad a hodnocení rizik Finančnímu analytickému úřadu

Osoby, které ke dni účinnosti zákona podnikatelským způsobem poskytují služby spojené s virtuálním aktivem a mají alespoň 1 zaměstnance nebo spolupracující osobu, budou muset do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona oznámit Finančnímu analytickému úřadu písemné znění systému vnitřních zásad a hodnocení rizik, které jsou povinny vypracovat dle § 21 AML zákona, pokud tak neučinily již dříve. Finančnímu analytickému úřadu bude nutné oznamovat také případné změny. Podle AML zákona musí povinné osoby svůj systém vnitřních zásad průběžně aktualizovat.

Dotčeným poskytovatelům služeb, kteří již mají systém vnitřních zásad a hodnocení rizik zpracovány z dřívějška, lze rozhodně doporučit, aby před jejich zasláním FAÚ prověřily aktuálnost těchto dokumentů (zejména ve vztahu k platné legislativě, metodice FAÚ a dalším relevantním zdrojům) a případně je včas novelizovaly.

Rozšíření okruhu povinných osob

Novela zákona se dotkne také dalších osob. Například provozovatel hazardních her, který provozuje loterii nebo bingo dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, bude považován za povinnou osobu. U klientů těchto her, s nimiž navázal provozovatel obchodní vztah před účinností zákona, a tento vztah dosud trvá, bude provozovatel povinen provést dodatečnou identifikaci a kontrolu ve lhůtě 3 měsíců ode dne účinnosti zákona.

Povinnými osobami budou nově také insolvenční a restrukturalizační správci, vztahuje se však na ně pouze povinnost oznamovat podezřelý obchod a poskytnout na vyžádání informace Finančnímu analytickému úřadu (nový § 27a AML zákona). Dohled nad plněním těchto povinností bude (vedle FAÚ) vykonávat i Ministerstvo spravedlnosti.

Identifikace na dálku pomocí tzv. mikroplatby

Provozovatelé hazardních her budou nově oprávněni provést identifikaci klienta na dálku prostřednictvím tzv. mikroplatby (§ 11 odst. 7 AML zákona).

Dálkovou identifikaci klienta prostřednictvím tzv. mikroplatby (§ 11 odst. 7 AML zákona) budou moci všechny povinné osoby provést i u klientů, kteří nemají veden účet u úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Postačí, pokud klient nebude mít účet veden ve vysoce rizikové třetí zemi.

Další novinky

Pobočky nebo provozovny zahraničních úvěrových a finančních institucí umístěné v České republice, které mají AML/CFT postupy upraveny vnitřním předpisem zřizovatele, budou povinny písemné znění tohoto vnitřního předpisu zaslat Finančnímu analytickému úřadu nebo České národní bance (§ 21 odst. 8 AML zákona) do 30 dnů ode dne účinnosti novely (pokud tak již neučinily dříve).

Povinné osoby, které v rámci identifikace a kontroly klienta, s nímž navazovaly obchodní vztah, dosud nezjišťovaly číslo a druh průkazu totožnosti klienta, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti, budou povinny buď obchodní vztah s takovým klientem ukončit nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, anebo dodatečně chybějící informace získat.

Povinné osoby budou mít nově právo neprovést kontrolu klienta nebo její určitou část, pokud by to mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu (současně se předpokládá, že podezřelý obchod bude povinnou osobou oznámen), nebo na základě pokynu Finančního analytického úřadu.

Právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu, tj. alternativní fond dle § 15 ZISIF, bude písemné znění systému vnitřních zásad a hodnocení rizik nově oznamovat FAÚ, namísto České národní bance.

Finanční analytický úřad bude oprávněn uložit povinné osobě opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Neprovedení uloženého opatření, nebo neinformování FAÚ o jeho provedení bude sankcionováno pokutou.

Horní hranice pokuty za nezavedení nebo neuplatňování odpovídající strategie a postupů vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik a k naplnění dalších povinností stanovených AML zákonem se zvyšuje z 5 mil. Kč na 10 mil. Kč.

Účinnost změn

Naprostá většina ustanovení navrhovaného zákona by měla nabýt účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (zveřejnění ve Sbírce zákonů). K tomu může dojít ještě v první polovině roku 2024.

Mgr. Hana Erbsová

Sdílejte článek:
14. 5. 20243 minuty čtení

FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách změny týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) a změny postupů FAÚ při kontrole nedostatků SVZ

FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách změny týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) a změny postupů FAÚ při kontrole nedostatků SVZ.

Více
7. 2. 20240 minuty čtení

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 7. 2. 2024

Ze seznamu vydávaného Evropskou komisí byly vyňaty Jordánsko a Kajmanské ostrovy. Na seznam FATF bylo přidáno Bulharsko. Naopak vyňaty z něj byly Albánie, Jordánsko a Kajmanské ostrovy.

Více
1. 9. 20233 minuty čtení

Kopírování průkazu totožnosti pro účely plnění AML/CFT povinností

Dosavadní diskuse mezi Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a Úřadem pro ochranu osobních údajů ohledně pořizování kopií (skenů) průkazů totožnosti pro účely identifikace osob a kontroly klientů prováděné povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb. vyústila v srpnovou aktualizaci Metodického pokynu FAÚ č. 8, která upřesňuje postupy povinných osob zejména z hlediska GDPR.

Více
30. 7. 20233 minuty čtení

Všechny povinné osoby musí od 1. 8. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů

Od 1. srpna 2023 musí všechny osoby, na které se vztahuje zákon č. 253/2008. Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Více
20. 7. 20231 minuta čtení

FAÚ aktualizoval metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP (včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP)

Finanční analytický úřad dne 17. 7. 2023 zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám, který je datován ke dni 14. 7. 2023. Součástí metodického pokynu je i aktualizovaný vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob.

Více
12. 7. 20231 minuta čtení

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam další 2 osoby

Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění, byly dne 28. 6. 2023 zařazeny další 2 osoby.

Více
5. 6. 20231 minuta čtení

Finanční analytický úřad nepolevuje ve své aktivitě

I přes akutní nárůst rozsáhlé agendy související s uplatňováním mezinárodních, a posléze i národních, sankcí v roce 2022 nepolevuje Finanční analytický úřad ve svých aktivitách v oblasti AML/CFT.

Více
27. 4. 20231 minuta čtení

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam první osobu

Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění byl dne 26. 4. 2023 zařazen Vladimir Michajlovič Gunďajev (Vladimir Mikhailovich Gundyayev / Владимир Михайлович ГУНДЯЕВ), nar. 20. listopadu 1946, patriarcha moskevský a veškeré Rusi známý rovněž jako patriarcha Kirill.

Více
27. 3. 20231 minuta čtení

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 3. 2023

Finanční analytický úřad vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí. Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Demokratická republika Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzanie a Spojené arabské emiráty. Naopak vymazány z něj byly Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe. Na seznam FATF byly přidány Nigérie, a Jihoafrická republika, vymazány z něj byly Kambodža a Maroko.

Více
15. 3. 20232 minuty čtení

Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?

FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země. Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. V návaznosti na aktualitu zveřejněnou na stránkách FAÚ dne 12. 12. 2022, kdy bylo Rusko Evropským parlamentem a následně pak Poslaneckou sněmovnou ČR označeno za stát, který podporuje terorismus, vyzval FAÚ povinné osoby, aby považovaly Rusko za vysoce rizikovou třetí zemi.

Více
5. 3. 20231 minuta čtení

10. sankční balíček v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině

Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. 2. 2023 rozhodla Rada (EU) v rámci tzv. desátého balíčku sankcí o dalších omezujících opatřeních v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Více
17. 2. 20232 minuty čtení

Finanční analytický úřad uděluje citelné pokuty za neplnění základních AML povinností

Finanční analytický úřad ukládá povinným osobám citelné pokuty za neplnění základních povinností podle zákona č. 253/2008 Sb. ("AML zákon"). Pokud povinná osoba nepostupuje podle vlastního systému vnitřních zásad (§ 21 odst. 2 a 5 AML zákona), může jí být uložena pokuta. Samotné ověřování statusu politicky exponované osoby nebo uplatnění mezinárodních sankcí nestačí. Při případné kontrole musí být jeho provedení FAÚ také povinnou osobou prokázáno.

Více
5. 2. 20231 minuta čtení

FAÚ informuje o změnách v údajích 29 osob a subjektů na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil údaje u celkem 29 osob a subjektů.

Více
4. 1. 20231 minuta čtení

Devátý balíček sankcí EU vůči Rusku

Dne 16. prosince přijala Rada EU další omezující opatření, jež jsou souhrnně označena jako devátý balíček sankcí EU vůči Rusku.

Více
17. 10. 20225 minut čtení

Česká republika bude v rámci sankcí (nejen) proti Rusku využívat i národní sankční seznam a národní systém sankcí

Česká republika se chystá zavést vlastní národní sankční seznam a vlastní systém sankcí, který bude uplatňován vedle mezinárodního sankčního seznamu a opatření přijatých Evropskou unií. Tuzemský sankční seznam a národní omezující opatření však nebudou závazné pro jiné státy a subjekty podléhající jejich pravomoci. Současně již došlo k rozšíření a zpřesnění povinností tuzemských osob, které se mohou dostat do kontaktu se sankcionovanou osobou nebo majetkem.

Více
13. 10. 20221 minuta čtení

Ministerstvo spravedlnosti vydalo aktualizovanou Příručku evidování skutečných majitelů

Jak jsme již informovali, dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s FAÚ aktualizovalo Příručku evidování skutečných majitelů, aby odrážela změny provedené touto novelou.

Více
6. 10. 20222 minuty čtení

Osmý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že dne 6. 10. 2022 byl v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem přijat tzv. osmý sankční balíček, který v reakci na nezákonná a zinscenovaná „referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny a opakování výhružek Ruska ohledně použití zbraní hromadného ničení, rozšiřuje seznam zboží a služeb podléhajících omezením a rozšiřuje seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují opatření ke zmrazení jejich prostředků.

Více
1. 10. 20221 minuta čtení

Dnes nabývá účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dnes, tj. 1. 10. 2022, nabývá účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, na jejímž základě dochází k novému vymezení pojmu skutečného majitele, rozšíření okruhu osob, které skutečného majitele mají a k řadě dalších větších, či menších změn.

Více
30. 8. 20226 minut čtení

Jaké novinky přinese novela zákona o evidenci skutečných majitelů?

Dne 1. 10. 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, na jejímž základě dojde k novému vymezení pojmu skutečného majitele, rozšíření okruhu osob, které skutečného majitele mají a k řadě dalších větších, či menších změn.

Více
21. 8. 20221 minuta čtení

Finanční analytický úřad zveřejnil doporučovaný formulář žádosti o výjimku z mezinárodních sankcí, resp. o vývozní povolení

Finanční analytický úřad doplňuje informace k udělování výjimek z mezinárodních sankcí o doporučovaný způsob podávání žádostí o výjimky z mezinárodních sankcí (tam, kde to příslušný sankční předpis umožňuje), resp. o vývozní povolení (tam, kde je vývoz předchozím udělením povolení v sankčním předpisu podmíněn) včetně zveřejnění doporučovaného univerzálního formuláře žádosti.

Více
11. 7. 20222 minuty čtení

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 17. 6. 2022

FATF na červnovém plenárním jednání nově zařadil Gibraltar na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska AML/CFT. Sledovanými jurisdikcemi nadále zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Mali, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko a Uganda. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí byla vyřazena Malta.

Více
26. 6. 20221 minuta čtení

EBA vydala směrnici o úloze a povinnostech AML/CFT

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) dne 14. 6. 2022 uveřejnil na svém webu pokyny vymezující úlohu a povinnosti řídících orgánů úvěrových nebo finančních institucí a úředníků dohlížejících na dodržování předpisů (tzv. compliance officers) v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Více
7. 6. 20223 minuty čtení

Šestý balíček sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku

Evropská unie publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 tzv. „Šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Více
28. 4. 20223 minuty čtení

Sankce proti Rusku a dalším zemím a AML povinnosti

Jak postupovat při podezření, že na smluvní stranu nebo předmět smlouvy dopadají mezinárodní sankce. Informační zdroje k sankcím. Oznamovací povinnosti související s mezinárodními sankcemi. K otázkám mezinárodních sankcí připravujeme školení.

Více
19. 3. 20221 minuta čtení

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 4. 3. 2022

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 4. 3. 2022, Evropská unie nově zařadila Burkinu Faso, Filipíny, Haiti, Jordánsko, Jižní Súdán, Kajmanské ostrovy, Mali, Maroko a Senegal na tzv. seznam vysoce rizikových třetích zemí z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Více
15. 3. 20221 minuta čtení

Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku – čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku

Rada EU svým nařízením (EU) 2022/428 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014) s účinností od 16. 3. 2022, tj. ode dneška, podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku (označováno jako čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku).

Více
13. 3. 20221 minuta čtení

Mgr. Hana Erbsová z AML solutions na obálce aktuálního Právního rádce, gratulujeme!

Gratulujeme naší kolegyni a partnerce AML solutions, Mgr. Haně Erbsové, která tento měsíc zdobí obálku magazínu Právní rádce vydavatelství Economia. Hana Erbsová se vedle AML/CFT také jako advokátka a daňová expertka zabývá daňovou a regulatorní problematikou – o těchto tématech a dalších zajímavých věcech ze světa daní se dočtete v aktuálním vydání Právního rádce, pro který Hana v souvislosti se získáním ocenění Daňař roku 2021 poskytla rozhovor.

Více
9. 3. 20221 minuta čtení

Zařazení dalších osob na sankční seznam proti Rusku a další zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku

Evropská unie Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/396 na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplnila dalších 160 fyzických osob. Dále EU v reakci na zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině a na možné obcházení sankcí opět významně zpřísnila své dosavadní mezinárodní sankce vůči Bělorusku.

Více
27. 2. 20221 minuta čtení

Okamžitý zákaz jakýchkoli transakcí s Ruskou centrální bankou

Finanční analytický úřad zveřejňuje urgentní informaci, že Evropská unie v noci na 28. února 2022 publikovala v Úředním věstníku EU nařízení (EU) 2022/334, které je ihned přímo účinné, tj. zákazy a omezení v něm stanovená již v tento okamžik platí a musí být dodržena.

Více
25. 2. 20221 minuta čtení

Informace o dalším zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku (tzv. druhý sankční balíček EU)

S účinností od 25. února 2022 Rada svým nařízením (EU) 2022/332 přidala na sankční seznam osob, jimž je zakázán vstup do EU a jimž se v EU s okamžitou platností zmrazují (zajišťují) veškerá aktiva v podobě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, dalších celkem 99 fyzických osob, včetně prezidenta Ruska Vladimira Putina a ministra zahraničí Lavrova (ti ovšem, jako jediní, nemají uložen zákaz vstupu do EU).

Více
24. 2. 20222 minuty čtení

AML povinnosti v oblasti obchodování s uměním

AML povinnostem se v rámci novely AML zákona nevyhnul ani trh s uměním. Ve spojitosti s AML zákonem je nejčastěji zmiňovaný finanční a realitní trh, nicméně AML zákon řadí mezi tzv. povinné osoby i obchodníky s uměním.

Více
3. 2. 20220 minuty čtení

Ministerstvo spravedlnosti aktualizovalo příručku pro evidování skutečných majitelů

Na stránkách FAÚ je nově dostupná aktualizovaná verze Příručky evidování skutečných majitelů, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Více
6. 12. 20212 minuty čtení

Co je platba v hotovosti podle AML zákona?

Hotovostí se pro účely AML povinností nerozumí jen bankovky nebo mince, ale také vysoce hodnotné komodity. Na to musí pamatovat podnikatelé i nepodnikající právnické osoby provádějící obchod v hodnotě alespoň 1 000 EUR.

Více
11. 11. 20211 minuta čtení

Dne 11. 11. 2021 proběhl již 8. ročník konference CASHLESS FUTURE a my jsme byli u toho!

Dne 11. 11. 2021 proběhl již 8. ročník odborné konference o bezhotovostní společnosti a byznysu CASHLESS FUTURE, která se konala pod záštitou mediálního domu Economia a Hospodářských novin, a AML solutions bylo u toho.

Více
31. 8. 20217 minut čtení

Kryptoměny: EU připravuje přísnější AML regulaci

Evropská komise připravila několik rozsáhlých návrhů právních předpisů, které se týkají AML/CFT povinností, a významnou měrou dopadají také na osoby poskytující služby související s virtuálními aktivy (kryptoaktivy včetně kryptoměn). Většina nových norem bude mít formu nařízení, a bude tedy přímo závazná pro fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v členských státech.

Více
2. 7. 20211 minuta čtení

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů: Nezapomněli jste aktualizovat svůj systém vnitřních zásad?

S účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů došlo od 1. 6. 2021 ke změnám podmínek pro určování skutečného majitele právnické osoby, svěřenského fondu a zahraničního svěřenského fondu, které již nadále nejsou upraveny AML zákonem. Tato změna s sebou přináší povinnost provést aktualizaci stávajícího systému vnitřních zásad a hodnocení rizik.

Více
30. 6. 20211 minuta čtení

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb.

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jak vyplývá z jejího názvu, předmětem úpravy tzv. AML vyhlášky jsou zejména některé požadavky na systém vnitřních zásad, postupy a kontrolní opatření v AML/CFT oblasti.

Více
9. 6. 20212 minuty čtení

Kontaktní osoba a minifondy dle § 15 ZISIF – může jí být člen statutárního orgánu?

Jednou z AML povinností minifondů dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF) je mj. určit tzv. kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (§ 22 AML zákona). O určení této osoby a o případných následných změnách je povinná osoba informovat Finanční analytický úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.

Více
6. 6. 20212 minuty čtení

Realizovali jste jednorázově Initial Coin Offering? Pak jste povinnou osobou dle AML zákona

Provedli jste anebo máte v úmyslu provést jednorázové Initial Coin Offering, tzv. ICO? Pak vězte, že emise virtuálního aktiva provedená v rámci tzv. Initial Coin Offering představuje službu spojenou s virtuálním aktivem ve smyslu § 4 odst. 8 AML zákona, což osobě emitenta zakládá status tzv. povinné osoby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona.

Více
1. 6. 20211 minuta čtení

Víte, že ‚podezřelý obchod‘ ve smyslu AML zákona nemusí vůbec být obchodem?

Věděli jste, že podezřelým obchodem, který podléhá oznamovací povinnosti podle AML zákona, nemusí být jen uzavřený obchod v tradičním slova smyslu? Vysvětlení nedávno podal i Nejvyšší správní soud. #aml #cft #podezrelyobchod

Více
18. 5. 20211 minuta čtení

Jak na kopírování průkazů totožnosti při plnění AML/KYC povinností?

Aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které se vyjadřuje i k pořizování kopií dokladů totožnosti pro účely AML/KYC procedur, je v rozporu s dosavadním výkladem Finančního analytického úřadu.

Více
30. 4. 20211 minuta čtení

Virtuální aktiva jsou využívána k praní „špinavých peněz“

Virtuální aktiva jsou používána k praní „špinavých peněz“. Finanční analytický úřad prověřoval v roce 2020 celkem 140 případů podezření na zneužití virtuálních aktiv (např. tzv. kryptoměn) k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Více
7. 3. 20212 minuty čtení

Jaké novinky přinesla novela AML zákona v oblasti realitního trhu?

Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), která výrazně rozšířila okruh tzv. povinných osob, mimo jiné i o osoby podnikající na realitním trhu.

Více
4. 12. 20201 minuta čtení

Dne 4. 12. 2020 prezident podepsal paragrafované znění transpozice V. AML směrnice

Ačkoli měla být 5. AML směrnice (2018/843 ze dne 30. 5. 2018) členskými státy EU transponována ke dni 10. 1. 2020, v České republice se novela začátkem roku 2020 teprve rozesílala poslancům a paragrafované znění transpozice podepsal prezident Miloš Zeman až dnes, tj. 4. 12. 2020.

Více

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše