Alternativní fondy dle § 15 ZISIF (minifondy)

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Jaká jsou specifika alternativních fondů v rámci AML/CFT agendy?

Alternativní investiční fond ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) (dále jen „alternativní fond“), ačkoli nepodléhá dohledu České národní banky, je v systematice AML zákona veden jakožto finanční instituce pod § 2 odst. 1 písm. b).

Tato skutečnost pro správce alternativních fondů znamená, že na tyto fondy se vztahují přísnější sankce za porušení AML povinností, jelikož fondy (z hlediska sankcí) spadají do stejného okruhu subjektů jako např. obchodníci s cennými papíry, banky a spořitelní družstva.

Dokdy musí alternativní fondy vypracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik?

Alternativní fond dle § 15 ZISIF má povinnost vypracovat písemně systém vnitřních zásad a hodnocení rizik do 60 dnů od registrace do seznamu vedeného ČNB.

Systém vnitřních zásad ani hodnocení rizik alternativní fond nemusí zpracovat písemně, pokud v oblastech činnosti dle AML zákona nezaměstnává další osoby ani pro něj nejsou další osoby činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, případně smluvně vykonává činnost podléhající působnosti tohoto zákona pouze pro jednu jinou povinnou osobu (§ 21 odst. 3 AML zákona).

Musí alternativní fondy zaslat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik České národní bance?

Ano, alternativní fond dle § 15 ZISIF sice nepodléhá dohledu České národní banky, přesto má povinnost jakožto finanční instituce (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 4. AML zákona) zaslat písemně zpracovaný systém vnitřních zásad do 60 dnů od registrace FAÚ (§ 21 odst. 8 in fine AML zákona). Od 1. 5. 2024 se již SVZ nezasílá ČNB, která jej dříve následně přeposlala FAÚ; důsledek chybné transpozice V. AML směrnice byl novelou AML zákona účinnou od 1. 5. 2024 takto odstraněn.

Totéž platí v případě aktualizace systému vnitřních zásad a hodnocení rizik, a to s tím rozdílem, že aktualizovanou dokumentaci musí alternativní fond dle § 15 ZISIF zaslat FAÚ do 30 dnů od provedení změn (§ 21 odst. 8 AML zákona).

Kdo kontroluje plnění AML povinností u alternativních fondů?

Alternativní fond, ačkoli je dle AML zákona finanční institucí, a vztahují se něj zvýšené sankce, nepodléhá dohledu ČNB, jediným orgánem dohledu (a kontroly) je ve vztahu k tomuto subjektu Finanční analytický úřad (FAÚ) [§ 35 odst. 1 písm. a) AML zákona ve spojení s § 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance].

Na co si dát pozor v rámci AML agendy jako správce alternativních fondů?

Správce alternativního fondu by měl pamatovat na skutečnost, že tento typ investičního fondu – i když jde často o rozsahem podstatně menší subjekty – je řazen mezi finanční instituce, tj. vztahují se na něj zvýšené sankce jako např. na jiné úvěrové a finanční instituce (typicky banka apod.).

Zároveň ustanovení § 22 odst. 2 AML zákona říká, že člen statutárního orgánu úvěrové nebo finanční instituce nesmí být kontaktní osobou, ledaže by to bylo opodstatněno rozsahem a povahou činnosti povinné osoby.

Taktéž ustanovení § 22 odst. 3 AML zákona normuje, že kontaktní osobou úvěrové nebo finanční instituce nesmí být zaměstnanec, který je odpovědný za uzavírání nebo vypořádávání jejích obchodů, anebo je osobou podílející se na výkonu vnitřního auditu, ledaže by to bylo opodstatněno rozsahem a povahou činnosti povinné osoby..

Po našem soudu může být uvedená výjimka naplněna právě v případě uvedeného zařízení dle § 15 ZISIF, pokud má takový minifond nižší počet kvalifikovaných investorů a zároveň přísně dodržuje zákaz nabízení investic veřejnosti, kterýmžto pojmem se rozumí počet 20 osob, jak jsme blíže psali v našem článku.

Jak vám můžeme pomoci?

S alternativními fondy máme v rámci AML/CFT agendy bohaté zkušenosti, vytváříme pro ně systémy vnitřních zásad, hodnocení rizik, poskytujeme AML školení a obecné AML/CFT poradenství. Neváhejte se na nás v případě potřeby obrátit.

Kam dál?

Ověřování mezinárodních sankcí zdarma

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše