Auditoři

dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Jaká jsou specifika auditorů v rámci AML/CFT agendy?

Auditoři jsou povinnými osobami dle § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona. Jejich postavení je však v rámci povinných osob poněkud specifické, neboť jejich hlavním "partnerem" při plnění AML povinností není Finanční analytický úřad, ale Komora auditorů ČR, která také metodicky zastřešuje aplikaci postupů podle AML zákona auditory.

Auditor nemá povinnost za určitých okolností oznamovat příslušnému soudu zjištěnou nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů týkající se jeho klienta, podávat oznámení podezřelého obchodu a poskytovat na vyžádání Finančnímu analytickému úřadu určité informace týkající se jeho klientů. To však neplatí, pokud má auditor podezření, že poradenství je požadováno za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

Tato výjimka se vztahuje pouze na informace, které auditor získá od svého klienta nebo o svém klientovi během zjišťování jeho právního postavení, během jeho zastupování v soudním řízení anebo v souvislosti s takovým řízením, včetně poradenství ohledně zahájení takového řízení nebo vyhnutí se takovému řízení, bez ohledu na to, zda jsou takové informace získány před tímto řízením, během něj nebo po něm.

Oznámení podezřelého obchodu podává auditor Komoře auditorů ČR, nikoli Finančnímu analytickému úřadu. Stejně tak prostřednictvím Komory auditorů poskytuje i další informace, které si FAÚ vyžádá dle § 24 AML zákona.

Auditor je také oprávněn se dovolávat povinnosti mlčenlivosti uložené AML zákonem ohledně skutečností, týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu, úkonů učiněných FAÚ nebo plnění informační povinnosti vůči FAÚ. Mlčenlivosti se nelze dovolávat pouze vůči Komoře auditorů ČR a správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem. Auditor není rovněž vázán povinností mlčenlivosti vůči klientovi, pokud mu chráněné informace sdělí ve snaze odradit ho od zapojení se do nedovolené činnosti.

V jaké lhůtě musí auditor vypracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik?

Auditor nemá povinnost zpracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik písemně (§ 21 AML zákona). Přesto však má povinnost zavést a uplatňovat odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik.

Splnění této povinnosti je v případě kontroly povinen příslušnému orgánu prokázat. Z tohoto důvodu auditoři často přistupují k písemnému zpracování tohoto systému, aby byli reálně schopni zajistit a kontrolovat plnění povinností podle AML zákona a v případě potřeby to také kontrolnímu orgánu prokázat.

Součástí strategií a postupů vnitřní kontroly by měl být od 1. 8. 2023 rovněž vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Musí auditor oznámit Finančnímu analytickému úřadu nebo Komoře auditorů ČR kontaktní osobu podle AML zákona?

Auditor je povinen určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodu a k zajišťování průběžného styku s Komorou auditorů ČR, případně s Finančním analytickým úřadem. Není však povinen KAČR ani FAÚ tuto osobu písemně oznamovat.

Kdo kontroluje plnění AML povinností u auditora?

Kontrolu plnění povinností primárně provádí Komora auditorů ČR. Pouze pokud KAČR do 60 dnů nezareaguje na podnět Finančního analytického úřadu, může FAÚ u auditora zahájit kontrolu sám.

Na co si dát pozor v rámci AML agendy jako auditor?

Zvýšené nároky na plnění povinností dle AML zákona vznikají tehdy, pokud osoba, která vykonává auditorskou činnost, poskytuje současně také účetní služby či jiné služby, které z ní činí další typ povinné osoby podle § 2 AML zákona. V takových případech je její systém vnitřních zásad nutně složitější a musí být důsledně rozlišováno, zda se na povinnou osobu v konkrétním případě vztahují zvláštní ustanovení platná pro auditory, či nikoli.

Podle názoru Finančního analytického úřadu je auditor, který aktivně vykonává auditorskou činnost, považován za povinnou osobu dle AML zákona i v souvislosti s výkonem jiných (vedlejších či doplňkových) činností, které s výkonem auditorských činností či postavením auditora souvisejí, i když se nejedná o činnosti, které je oprávněn vykonávat výhradně auditor.

Jak vám můžeme pomoci?

S auditory spolupracujeme při vytváření systému vnitřních zásad (se zohledněním metodických materiálů KAČR), hodnocení rizik, poskytujeme AML školení a obecné AML/CFT poradenství. Zejména se zaměřujeme na situace, kdy povinná osoba kromě auditorských činností poskytuje ještě jiné typy služeb, které z ní současně činí povinnou osobu jiného typu. Neváhejte se na nás v případě potřeby obrátit.

Kam dál?

Ověřování mezinárodních sankcí zdarma

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše