Daňoví poradci

dle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Jaká jsou specifika daňových poradců v rámci AML/CFT agendy?

Daňoví poradci jsou povinnými osobami dle § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona. Jejich postavení je však v rámci povinných osob poněkud specifické, neboť jejich hlavním "partnerem" při plnění AML povinností není Finanční analytický úřad, ale Komora daňových poradců, která také metodicky zastřešuje aplikaci postupů podle AML zákona daňovými poradci.

Daňový poradce nemá povinnost za určitých okolností oznamovat příslušnému soudu zjištěnou nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů týkající se jeho klienta, podávat oznámení podezřelého obchodu a poskytovat na vyžádání Finančnímu analytickému úřadu určité informace týkající se jeho klientů. To však neplatí, pokud má daňový poradce podezření, že poradenství je požadováno za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

Tato výjimka se vztahuje pouze na informace, které daňový poradce získá od svého klienta nebo o svém klientovi během zjišťování jeho právního postavení, během jeho zastupování v soudním řízení anebo v souvislosti s takovým řízením, včetně poradenství ohledně zahájení takového řízení nebo vyhnutí se takovému řízení, bez ohledu na to, zda jsou takové informace získány před tímto řízením, během něj nebo po něm.

Oznámení podezřelého obchodu podává daňový poradce Komoře daňových poradců, nikoli Finančnímu analytickému úřadu. Stejně tak prostřednictvím KDP poskytuje i další informace, které si FAÚ vyžádá dle § 24 AML zákona.

Daňový poradce je také oprávněn se dovolávat povinnosti mlčenlivosti uložené AML zákonem ohledně skutečností, týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu, úkonů učiněných FAÚ nebo plnění informační povinnosti vůči FAÚ. Mlčenlivosti se nelze dovolávat pouze vůči Komoře daňových poradců a správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem. Daňový poradce není rovněž vázán povinností mlčenlivosti vůči klientovi, pokud mu chráněné informace sdělí ve snaze odradit ho od zapojení se do nedovolené činnosti.

Právnická osoba vykonávající daňové poradenství neodpovídá za spáchání přestupku podle § 44 až 48 AML zákona, pokud se jednání, které je podstatou přestupku, dopustil daňový poradce (fyzická osoba), který je členem jejího orgánu, jejím zaměstnancem, nebo s nímž spolupracuje. Za takový přestupek je osobně odpovědný pouze dotyčný daňový poradce.

Co je hodnotou obchodu v případě poskytování daňového poradenství?

Hodnota obchodu je jedním z kritérií, které určují, zda a v jakém rozsahu bude prováděna identifikace a kontrola klienta a obvykle i to, do jaké rizikové kategorie bude daný klient zařazen.

Podle výkladu Finančního analytického úřadu je obchod v případě služeb daňového poradce třeba vnímat nejenom jako vztah daňový poradce – klient, ale povahu a hodnotu obchodu je třeba vztáhnout na činnost klienta, jíž se týká služba, která je mu poskytována (např. obchody takového klienta s jeho dalšími smluvními partnery, zdroj financování majetku, jde tedy o jeho podnikatelskou činnost, kde v souvislosti s ní je vypracované daňové přiznání apod.) Výši hodnoty takového obchodu (tedy zda daný jednorázový obchod mimo obchodní vztah překročí 1.000 EUR, resp. 15.000 EUR) tedy určuje „hodnota předmětu plnění“, nikoli výše odměny daňového poradce za poskytnuté služby.

V jaké lhůtě musí daňový poradce vypracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik?

Daňový poradce nemá povinnost zpracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik písemně (§ 21 AML zákona). Přesto však má povinnost zavést a uplatňovat odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik.

Splnění této povinnosti je v případě kontroly povinen příslušnému orgánu prokázat. Z tohoto důvodu daňový poradci často přistupují k písemnému zpracování tohoto systému, aby byli reálně schopni zajistit a kontrolovat plnění povinností podle AML zákona a v případě potřeby to také kontrolnímu orgánu prokázat.

Součástí strategií a postupů vnitřní kontroly by měl být od 1. 8. 2023 rovněž vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Musí daňový poradce oznámit Finančnímu analytickému úřadu nebo Komoře daňových poradců kontaktní osobu podle AML zákona?

Daňový poradce je povinen určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodu a k zajišťování průběžného styku s Komorou daňových poradců, případně s Finančním analytickým úřadem. Není však povinen KDP ani FAÚ tuto osobu písemně oznamovat.

Kdo kontroluje plnění AML povinností u daňového poradce?

Kontrolu plnění povinností primárně provádí Komora daňových poradců. Pouze pokud KDP do 60 dnů nezareaguje na podnět Finančního analytického úřadu, může FAÚ u daňového poradce zahájit kontrolu sám.

Na co si dát pozor v rámci AML agendy jako daňový poradce?

Zvýšené nároky na plnění povinností dle AML zákona vznikají tehdy, pokud osoba, která vykonává daňové poradenství, poskytuje současně také účetní služby či jiné služby, které z ní činí další typ povinné osoby podle § 2 AML zákona. V takových případech je její systém vnitřních zásad nutně složitější a musí být důsledně rozlišováno, zda se na povinnou osobu v konkrétním případě vztahují zvláštní ustanovení platná pro daňové poradce, či nikoli.

Jak vám můžeme pomoci?

S daňovými poradci spolupracujeme při vytváření systému vnitřních zásad (se zohledněním metodických materiálů KDP), hodnocení rizik, poskytujeme AML školení a obecné AML/CFT poradenství. Zejména se zaměřujeme na situace, kdy povinná osoba kromě daňového poradenství poskytuje ještě jiné typy služeb, které z ní současně činí povinnou osobu jiného typu. Neváhejte se na nás v případě potřeby obrátit.

Kam dál?

Ověřování mezinárodních sankcí zdarma

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše