Účetní

Poskytovatelé účetních služeb

Jaká jsou specifika účetních služeb v rámci AML/CFT agendy?

Osoby, které podnikatelským způsobem poskytují účetní služby jsou – spolu s daňovými poradci a auditory – povinnými osobami dle § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona. Zvláštní ustanovení AML zákona, která zavádějí určité výslovné výjimky pro daňové poradce a auditory, se však na ně nevztahují.

To může způsobovat komplikace zejména u povinných osob, které poskytují jak daňové poradenství, tak účetní služby. Je totiž nutné důsledně rozlišovat, která ustanovení AML zákona se v případě konkrétní služby na danou povinnou osobu vztahují.

Co je hodnotou obchodu v případě poskytování účetních služeb?

Hodnota obchodu je jedním z kritérií, které určují, zda a v jakém rozsahu bude prováděna identifikace a kontrola klienta a obvykle i to, do jaké rizikové kategorie bude daný klient zařazen.

Finanční analytický úřad ve vztahu k poskytování účetních služeb nevyjádřil adresné stanovisko, nicméně na základě výkladu Finančního analytického úřadu týkajícího se daňových poradců, je třeba i v případě účetních služeb věnovat zvýšenou pozornost určení hodnoty obchodu.

Tam, kde se klientem požadovaná účetní služba týká konkrétního jednání klienta, při němž dochází k nakládání s majetkem (např. je požadováno účetní poradenství speciálně v souvislosti s prodejem společnosti nebo obchodního závodu), by mělo být přihlíženo i k hodnotě této transakce; za hodnotu obchodu by v takovém případě neměla být považována pouze výše odměny za poskytnutí účetních služeb.

V jaké lhůtě musí osoba poskytující účetní služby vypracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik?

Tato osoba nemá povinnost zpracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik písemně (§ 21 AML zákona). Přesto však má povinnost zavést a uplatňovat odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik.

Splnění této povinnosti je v případě kontroly povinen příslušnému orgánu prokázat. Z tohoto důvodu tyto povinné osoby často přistupují k písemnému zpracování tohoto systému, aby byly reálně schopny zajistit a kontrolovat plnění povinností podle AML zákona a v případě potřeby to také kontrolnímu orgánu prokázat.

Součástí strategií a postupů vnitřní kontroly by měl být od 1. 8. 2023 rovněž vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Musí osoba poskytující účetní služby oznámit Finančnímu analytickému úřadu kontaktní osobu podle AML zákona?

Osoba poskytující účetní služby je povinna určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodu a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem. Není však povinna FAÚ tuto osobu písemně oznamovat.

Kdo kontroluje plnění AML povinností u osoby poskytující účetní služby?

Kontrolu plnění povinností provádí Finanční analytický úřad. Pokud však tato osoba poskytuje i daňové poradenství, provádí kontrolu dodržování povinností při poskytování tohoto poradenství primárně Komora daňových poradců.

Na co si dát pozor v rámci AML agendy při poskytování účetních služeb?

Zvýšené nároky na plnění povinností dle AML zákona vznikají tehdy, pokud osoba, která vykonává daňové poradenství, poskytuje současně také účetní služby či jiné služby, které z ní činí další typ povinné osoby podle § 2 AML zákona. V takových případech je její systém vnitřních zásad nutně složitější a musí být důsledně rozlišováno, která ustanovení AML zákona se na povinnou osobu vztahují a v jakých případech se uplatní.

Jak vám můžeme pomoci?

S poskytovateli účetních služeb spolupracujeme při vytváření systému vnitřních zásad, hodnocení rizik, poskytujeme AML školení a obecné AML/CFT poradenství. Zejména se zaměřujeme na situace, kdy povinná osoba kromě účetních služeb poskytuje ještě jiné typy služeb, které z ní současně činí povinnou osobu jiného typu. Neváhejte se na nás v případě potřeby obrátit.

Kam dál?

Ověřování mezinárodních sankcí zdarma

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše