AML povinnosti a sankce

AML povinnosti musí plnit všechny povinné osoby

Podnikatelé, kteří nakládají s majetkem svých klientů nebo přicházejí do styku s informacemi o něm (zákon jim říká povinné osoby), jsou povinni se podílet na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavých peněz a napomáhat potírání této činnosti.

Zákon těmto povinným osobám ukládá plnit tzv. AML povinnosti (AML = Anti-Money-Laundering = proti praní špinavých peněz).

AML povinnosti stanovuje zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (nebo také „zákon proti praní špinavých peněz“ nebo „AML zákon“).

Co jsou AML povinnosti?

AML povinnosti jsou povinnosti, které vznikají tzv. povinným osobám dle AML předpisů, tj. následujících právních předpisů:

 • „AML zákon“ – „proti praní špinavých peněz“ č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
 • přímo použitelné předpisy EU platné pro ČR
 • podzákonné vyhlášky a další přepisy (vyhláška ČNB č. 67/2018 Sb., sdělení ČNB ze dne 26. 5. 2009, nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 a jiné).

V případě, že se na vás vztahuje věcná působnost zákona „proti praní špinavých peněz“, plnění AML povinností musí být součástí vašeho podnikání. Je nezbytné je plnit při každém obchodu, který provedete. AML povinnosti není možno splnit zpětně.

Základní AML povinnosti jsou:

 • vypracování systému vnitřních zásad
 • vypracování hodnocení rizik
 • identifikace klienta
  • ověřování mezinárodních sankcí
  • ověřování statusu politicky exponované osoby
 • kontrola klienta
  • zjišťování skutečného majitele
  • oznamování nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů
  • oznamování podezřelého obchodu
 • určení kontaktní a pověřené osoby
 • provádění pravidelného AML školení

Doporučované pořadí při plnění AML povinností je:

 1. pověření člena statutárního orgánu plněním AML povinností
 2. vypracování systému vnitřních zásad
 3. vypracování hodnocení rizik
 4. určení kontaktní osoby a její nahlášení FAÚ
 5. provedení AML školení
 6. průběžné plnění dalších AML povinností (zejména identifikace a kontrola a další)

Lhůty pro splnění základních AML povinností

AML povinnostLhůta pro její splněníSankce za nesplnění povinnosti
pověření člena statutárního orgánudo 60 dnůaž 1 000 000 Kč
vypracování systému vnitřních zásaddo 60 dnůaž 1 000 000 Kč
vypracování hodnocení rizikdo 60 dnůaž 1 000 000 Kč
určení kontaktní osoby a její nahlášení FAÚdo 60 dnůaž 1 000 000 Kč
provedení AML školení spolupracujících osobpřed zařazením na pracovní místo
(následně alespoň jednou ročně)
až 5 000 000 Kč

AML povinnosti (detailněji)

 • uskutečňovat identifikaci klienta dle systému vnitřních zásad a hodnocení rizik (to může být fyzická nebo právnická osoba nebo osoba zastoupená apod.)
 • uskutečňovat kontrolu klienta dle systému vnitřních zásad a hodnocení rizik (tj. zjišťovat původ majetku a účel transakce, skutečného majitele právnické osoby apod.)
 • ověřovat, zda se na klienta nevztahují mezinárodní sankce
 • před provedením obchodu zjistit, zda je klient tzv. PEP (politicky exponovaná osoba)
 • odmítnout uskutečnit obchod v zákonem stanovených případech
 • uchovávat údaje v požadovaném rozsahu a po určitou dobu
 • neustále vyhodnocovat, zda obchod nevykazuje znaky podezřelého obchodu
 • v případě podezřelého obchodu provést odpovídající postup a podat OPO (oznámení o podezřelém obchodu) a další.

Další AML povinnosti je nutno splnit bez ohledu na provedené obchody. Jsou to zejména následující:

 • obstarat si, schválit a pečlivě uplatňovat tzv. systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření a dále hodnocení rizik – rozsáhlý dokument interních směrnic sestaven na míru vašemu podnikání, kterým se musí řídit zaměstnanci a další osoby
 • ohlásit Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) tzv. kontaktní osobu, která bude s ním zabezpečovat průběžný styk a ohlašovat podezřelé obchody
 • minimálně jednou ročně uskutečnit školení zaměstnanců v zákonem požadovaném rozsahu a vytvořit o tom záznam
 • plnit informační povinnost a spolupracovat s FAÚ a dalšími orgány při vyšetřování a další.

Na koho se AML povinnosti vztahují?

AML povinnosti se vztahují na subjekty vyjmenované v § 2 AML zákona – jedná se o tzv. povinné osoby. Jsou to podnikající nebo nepodnikající osoby (fyzické nebo právnické), které jako součást svého podnikání nabízí například následující služby:

 • obchodování s nemovitostmi,
 • poskytování směnárenských služeb,
 • poskytování účetních služeb a daňového poradenství,
 • zprostředkování úvěrů a pojištění
 • poskytování platebních služeb,
 • provozování sázkových her v kasinu,
 • obchod s použitím zbožím vč. autobazarů,
 • poskytování sídla jiné právnické osobě,
 • zakládání právnických osob za účelem prodeje,
 • správa majetku způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu (osoby registrované dle ustanovení § 15 ZISIF),
 • poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.

Nejste si jisti, zda jste povinnou osobou a zda se na vás vztahují AML povinnosti? Obraťte se na nás!

Na co si dát pozor?

Pozor, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v účinném znění, zná nejen úmyslný trestný čin "legalizace výnosů z trestné činnosti", ale i jeho nedbalostní formu "legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti". V praxi to znamená, že tento trestný čin můžete spáchat, aniž byste si toho byli vědomi (!). Postačí opomenout Vaše AML povinnosti, čehož mohou zneužít tzv. práči peněz, a problém je na světě.

Systémové řešení: systém vnitřních zásad od AML solutions

Centrálním bodem všech vašich AML povinností je již zmíněný systém vnitřních zásad. Tento obsáhlý interní předpis technické povahy, který musí povinné osoby obstarat v písemné podobě, schválit ho a uplatňovat v praxi, by měl obsahovat postupy a opatření nastavené tak, aby byly pokryty všechny vaše AML povinnosti (včetně mezinárodních sankcí, ochrany osobních údajů apod.).

Jinými slovy řečeno, budou-li Vaši zaměstnanci řídit správně vypracovaným a kvalitním systémem vnitřních zásad, měly by být všechny vaše AML povinnosti řádně a průkazně splněny, a to bez dodatečných nákladů.

AML solutions se přípravou profesionálních systému vnitřních zásad zabývá již několik let. Soustředíme se zejména subjekty střední velikosti v různých oborech podnikání.

Kontrola plnění AML povinností

Plnění AML povinností s náležitou pečlivostí hlídá FAÚ a v některých případech také Česká národní banka nebo Česká obchodní inspekce. Pravděpodobnost kontroly se zvyšuje v následujících případech:

 • některé z AML povinností doposud nebyly splněny vůbec (např. neohlášená kontaktní osoba) nebo byly splněny chybně nebo se zpožděním
 • doposud nebyly ohlášeny žádné podezřelé obchody
 • některý z vašich klientů se stane předmětem šetření pro podezření z praní špinavých peněz a tento klient využíval vašich služeb.

V případě, že povinná osoba neplní AML povinnosti, vznikají následující rizika:

 • pokuta až do výše 130 000 000 Kč
 • podnikání se stává přitažlivé pro „práče peněz“
 • poškození dobrého jména před klienty a partnery
 • tohoto nedostatku může využít konkurence a upozornit úřady
 • možnost vzniku podezření z napomáhání při praní peněz (buď záměrného nebo z nedbalosti)

Závažný problém může nastat nejen při kontrole ale zejména, ale také v případě, že bude u vašeho klienta odhaleno, že k praní svých „špinavých peněz“ používal vaše podnikání právě díky zanedbáním na vaší straně.

Pozor: Pokud fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu povinné osoby, nebo její zaměstnanec nebo spolupracující fyzická osoba (a v některých případech i zástupce) způsobí, že se povinná osoba dopustí přestupku, může být takové fyzické osobě uložena pokuta až 100 000 Kč nebo zákaz činnosti. Takto může být uložen i zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu jakékoli povinné osoby a výkonu práce vedoucího zaměstnance u jakékoli povinné osoby.

Příklady některých sankcí za nesplnění AML povinností

 • Neprovedení identifikace a kontroly klienta, neuložení údajů po dobu 10 let – pokuta až 10 000 000 Kč. Při závažném, opakovaném nebo soustavném páchání podstatné zvýšení pokuty a/nebo zákaz činnosti;
 • Uzavření obchodu či obchodního vztahu s klientem, kterého se nepodařilo identifikovat – pokuta až 10 000 000 Kč. Při závažném, opakovaném nebo soustavném páchání podstatné zvýšení pokuty a/nebo zákaz činnosti;
 • Neoznámení kontaktní osoby FAÚ v zákonem určených případech – pokuta až 1 000 000 Kč za neoznámení kontaktní osoby, neoznámení změn, anebo opožděné oznámení;
 • Neproškolení zaměstnanců – pokuta až 5 000 000 Kč. Při závažném, opakovaném nebo soustavném páchání podstatné zvýšení pokuty a/nebo zákaz činnosti;
 • Neoznámení podezřelého obchodu – pokuta až 5 000 000 Kč. Při závažném, opakovaném nebo soustavném páchání podstatné zvýšení pokuty a/nebo zákaz činnosti;
 • Nezavedení a nepoužívání preventivních AML/ CFT opatření – pokuta až 5 000 000 Kč;
 • Neurčení pověřené osoby (jednoho z členů statutárního orgánu zodpovědného za AML/CFT činnosti) – pokuta až 1 000 000 Kč. Při závažném, opakovaném nebo soustavném páchání podstatné zvýšení pokuty a/nebo zákaz činnosti;
 • Nevypracování písemného systému vnitřních zásad a hodnocení rizik, nezaslání FAÚ / ČNB ve stanovených případech – pokuta až 1 000 000 Kč. za nevypracování, neoznámení změn, neodstranění nedostatků ve stanovené lhůtě nebo nepodání písemné informace o způsobu odstranění nedostatků; za nevypracování hodnocení rizik ve stanoveném rozsahu nebo lhůtě a za jeho neaktualizování;
 • Ignorování nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů – pokuta až 100 000 Kč za neupozornění klienta na nesrovnalost v evidenci. Pokuta až 1 000 000 Kč za neoznámení neodstraněné nesrovnalosti soudu. Pokuta až 200 000 Kč za ignorování pokynu FAÚ neupozorňovat klienta na nesrovnalost, nebo až 1 000 000 Kč, pokud ignorování znemožnilo zajistit výnos z trestné činnosti, anebo umožnilo financování terorismu;
 • Neodložení splnění příkazu klienta – pokuta až 1 000 000 Kč za neodložení o 24 hodin, pokud hrozí nebezpečí, že splněním příkazu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků k financování terorismu. Pokuta až 10 000 000 Kč za ignorování příkazu FAÚ k prodloužení odkladu nebo zajištění majetku;
 • Porušení mlčenlivosti povinnou osobou (nebo zaměstnancem povinné osoby) – Pokuta až 200 000 Kč o za porušení mlčenlivosti o skutečnostech týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu a úkonů učiněných FAÚ, nebo až 1 000 000 Kč, pokud porušení znemožnilo zajistit výnos z trestné činnosti, anebo umožnilo financování terorismu.

Výjimka z plnění AML povinností

AML zákon připouští také přidělení výjimky – v případě, že předmětnou činnost vykonáváte pouze v omezené míře a jako doplňkovou. V případě, že je povinné osobě výjimka udělena, zákon proti praní špinavých peněz se na ni až na několik málo ustanovení nevztahuje.

O výjimku je nutno požádat FAÚ a náležitě prokázat splnění několika podmínek, což bývá často komplikované.

Kam dál?

Musím řešit AML?
Ověřování mezinárodních sankcí zdarma

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše