AML školení a metodika

AML školení a metodika

Ustanovení § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění (dále také jako „AML zákon“) stanoví všem povinným osobám – vyjma dalších AML povinností – taktéž povinnost provádět pravidelně tzv. AML školení.

Povinnost pravidelně provádět AML školení se vztahuje na všechny povinné osoby a toto školení je určeno všem zaměstnancům, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody.

POZOR: pravidelně proškolit je nutno taktéž osoby, které s povinnou osobou spolupracují i jinak než na základě pracovní smlouvy, a to v případě, že se tyto osoby mohou při výkonu své činnosti setkat s podezřelými obchody.

Co je to AML školení?

AML školení je standardizované školení pro povinné osoby, jehož obsah a povinné náležitosti stanoví AML zákon.

Kdo musí AML školení povinně absolvovat?

 • všichni zaměstnanci povinné osoby, kteří se mohou při pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody,
 • všechny spolupracující osoby povinné osoby, které se mohou při pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody,

a to vždy před nástupem na danou pracovní pozici a následně minimálně jednou v průběhu 12 kalendářních měsíců.

Výše uvedené neznamená, že je nutno školit pouze osoby, které přímo jednají s klientem. V rámci splnění této povinnosti je třeba, aby byly proškoleny i vedoucí osoby a ti, jejichž činnost řídí, kontrolují a připravují, případně ty osoby, které schvalují příslušné předpisy. AML školení tedy musí absolvovat i manažeři (včetně top managmentu) a členové kontrolních orgánů.

Co je obsahem AML školení?

AML školení ze zákona zahrnuje především:

 • typologii a znaky podezřelých obchodů,
 • požadavky stanovené povinnou osobou pro provádění identifikace a kontroly klienta,
 • postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta,
 • postupy při zjištění podezřelého obchodu.

AML zákon dále stanoví povinnost obsah AML školení průběžně doplňovat a aktualizovat.

Navíc je nutno o účasti a obsahu AML školení vést řádně evidenci, a to nejméně po dobu 5 let od jeho konání.

Součástí školení od AML solutions je navíc písemný test sloužící k ověření znalostí a orientace účastníků v problematice AML/CFT a blok určený k dotazům účastníků.

V rámci AML školení od AML solutions se věnujeme blíže mj. následujícím tématům:

 • základní zkratky, pojmy a relevantní právní předpisy,
 • jak poznat podezřelý obchod,
 • identifikace klienta,
 • kontrola klienta,
 • kontrola dodržování AML povinností,
 • metody a postupy pro posuzování a hodnocení rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním AML povinností,
 • neuskutečnění obchodu,
 • postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů příslušným orgánům,
 • pravidla pro zpracování podezřelého obchodu,
 • změny a aktualizace systému vnitřních zásad.

Jaká je délka AML školení?

Standardní délka AML školení od AML solutions je 3,5 hodiny.

Jak často je nutno AML školení provádět?

Školení AML je nutno provádět:

 • vždy alespoň jednou ročně,
 • pokaždé před nástupem pracovníka na pracovní pozici,
 • pokaždé, kdy jsou provedeny změny v systému vnitřních zásad či v jiných souvisejících opatřeních.

AML zákon totiž stanoví, že povinná osoba provede AML školení nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců, a to všech svých zaměstnanců (a dalších spolupracovníků), kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, a dále, že zajistí AML školení u všech zaměstnanců (a dalších spolupracovníků) před zařazením na takováto pracovní místa.

V praxi to tedy znamená, že AML školení (AML kurz) musíte provádět minimálně jedenkrát ročně, nicméně v případě, že zaměstnáte nového pracovníka na pracovní místo, kde je možno se setkat s podezřelými obchody, je třeba takovoutu osobu proškolit ještě před zařazením (nástupem) na toto pracovní místo.

POZOR: Pracovník musí absolvovat školení AML ještě dříve, než začne samostatně vykonávat činnosti, při nichž se může setkat s podezřelými obchody. Vzhledem k tomu, že školení AML zajišťuje povinná osoba, nelze předpokládat, že bude školení AML provedeno před nástupem do pracovního poměru. Pokud ovšem např. po celou zkušební dobu zaměstnanec (či spolupracovník) pracuje na uvedené funkci pod dohledem jiného proškoleného zaměstnance, lze AML školení provést i po uplynutí zkušební doby. Neproškolený zaměstnanec nesmí takovou funkci však vykonávat samostatně bez patřičného proškolení pro oblast AML/CFT.

Jaká je pokuta za neprovedení AML školení?

Za to, že povinná osoba nezajistí proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob podle § 23 AML zákona lze uložit pokutu do 5.000.000,- Kč.

POZOR: Povinná osoba musí být při kontrole schopna doložit plnění AML povinností, včetně provedení školení AML nově zařazovaných zaměstnanců a spolupracovníků. a to nejméně po dobu 5 let od jeho konání.

Evidenci o účasti a obsahu školení vede povinná osoba v rámci interní dokumentace, není tedy nutné, aby školící listina byla umístěna na každé provozovně povinné osoby.

Odborní lektoři a místo AML školení

AML školení je vedeno našimi odbornými lektory, kteří se AML/CFT problematikou zabývají ve své každodenní právní a advokátní praxi.

Školení lze uskutečnit v místě dle volby klienta, a to buď v přednáškových místnostech AML solutions na adrese City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, u klienta, anebo elektronickou formou on-line.

Cena AML školení

Standardní AML školení poskytujeme za cenu od 1 700 Kč za osobu, přičemž minimální počet účastníků je 5 osob.

Absence AML školení – riziko neplnění dalších AML povinností

V případě, že povinná osoba neprovádí pravidelně AML školení dle zákona, významně se zvyšuje riziko, že nebude řádně plnit své AML povinnosti, v důsledku čehož vznikají další sekundární rizika:

 • pokuta až do výše 130 000 000 Kč,
 • podnikání se stává přitažlivé pro „práče peněz“,
 • poškození dobrého jména před klienty a obchodními partnery,
 • tohoto nedostatku může využít konkurence a upozornit úřady,
 • možnost vzniku podezření z napomáhání při praní peněz (buď úmyslného nebo z nedbalosti).

Nevíte si s AML školením rady? Neváhejte se na nás obrátit

V AML solutions máme s AML školením a AML kurzy bohaté zkušenosti. AML školení či AML kurz a komplexní metodiku poskytujeme všem typům povinných osob.

Objednat AML školení
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše