Kontrola FAÚ

Aneb jak to vypadá, když k vám přijde na kontrolu Finanční analytický úřad

Kontrola Finančního analytického úřadu – co očekávat?

Pokud vám bylo do datové schránky doručeno Oznámení o zahájení kontroly na místě od Finančního analytického úřadu, není to důvodem k panice.

Účelem kontroly vedené FAÚ je zjistit, zda daná kontrolovaná povinná osoba plní své AML povinnosti.

Tyto povinnosti stanoví AML zákon (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění).

Ačkoli je ze strany FAÚ často požadováno mnoho podkladů a dokumentů ve větším rozsahu, tyto požadavky jsou povětšinou oprávněné a mají oporu v AML zákoně. Lze se však setkat i se situacemi, kdy FAÚ např. požaduje (nejspíš vlivem administrativní chyby) zaslání tzv. systému vnitřních zásad, ačkoli daná povinná osoba nemá povinnost písemně systém vnitřních zásad vypracovat; v takových případech lze doporučit, aby se povinná osoba ve vztahu k takovému požadavku vyjádřila v tom smyslu, že uvedená povinnost ji nestíhá.

Jak se na kontrolu FAÚ připravit?

Je důležité mít připravené veškeré požadované podklady, zejména:

  • systém vnitřních zásad v aktualizované podobě (včetně předchozích verzí), má-li povinná osoba zákonnou povinnost tento systém písemně vypracovat,
  • hodnocení rizik v aktualizované podobě (včetně předchozích verzí), má-li povinná osoba zákonnou povinnost hodnocení rizik písemně vypracovat,
  • veškeré další pomůcky (např. metodiky, pokyny), související s uplatňováním opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a související s uplatňováním mezinárodních sankcí, vytvořené kontrolovanou osobou,
  • přehled všech obchodů, které kontrolovaná osoba prověřovala s podezřením na legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu za kontrolované období, a které nebyly FAÚ oznámeny,
  • evidence zaměstnanců, kteří se při výkonu své pracovní činnosti mohou, resp. mohli setkat s podezřelými obchody, a to za kontrolované období, přičemž seznam musí obsahovat jméno a příjmení zaměstnance, pracovní pozici, datum zahájení výkonu činnosti, popř. datum ukončení či dobu přerušení této činnosti,
  • seznam všech klientů vedených kontrolovanou osobou k požadovanému datu v kategorii rizikový ve smyslu ustanovení § 21a odst. 1 AML zákona, včetně důvodů jejich zařazení do této kategorie.

Tyto doklady povětšinou FAÚ požaduje zaslat v písemné podobě v poměrně krátké lhůtě (5 pracovních dnů) ještě před provedením samotné kontroly na místě.

Jak kontrola FAÚ probíhá?

Kontrola se zahajuje oznámením o zahájení kontroly na místě, které vám Finanční analytický úřad zašle datovou schránkou. V rámci tohoto oznámení vás zároveň zpravidla FAÚ vyzve k zaslání dokumentů týkajících se agendy AML/CFT, které jsou uvedeny výše.

Následuje pak samotná kontrola na místě ve stanovený den, jejímž předmětem je zjištění dodržování AML povinností kontrolovanou osobou.

Poté FAÚ zjištěné informace analyzuje a vyhodnocuje a dle případných zjištěných pochybností rozhoduje o tom, zda kontrolované osobě uloží sankci a v jaké výši.

Proti rozhodnutí o pokutě je možné podat opravný prostředek (odvolání).

Může mi při kontrole někdo pomoci?

Samozřejmě, můžete využít právního zastoupení advokátem. Pro tyto účely doporučujeme následující zkušené advokáty:

Mgr. Matyáš Moska, advokát, tel. +420 605 006 807, e-mail: matyas@moskamurad.legal

Mgr. Vít Šilhavý, advokát, tel. +420 602 437 849, e-mail: vit@silhavy-advokat.cz

Mgr. Hana Erbsová, advokátka, tel. +420 739 525 422, e-mail: hana.erbs@gmail.com

Mohlo by vás dále zajímat

Soud potvrdil přístup FAÚ ke kontrole klienta (5. 10. 2021)

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (realitní kancelář) (31. 8. 2021)

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (směnárník) (16. 8. 2021)

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (obchodník s virtuální měnou) (12. 8. 2021)

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (obchodník s nemovitostmi) (10. 8. 2021)

Výroční zpráva Finančního analytického úřadu za rok 2020 (23. 7. 2021)

Kam dál?

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše