Zápis do evidence skutečných majitelů

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečným majitel je každá fyzická osoba, která je:

(a) koncovým příjemcem, tj. osobou která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání (tj. svěřenského fondu, či zahraničního svěřenského fondu) podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání (dále jen „prospěch“), a tento prospěch dále nepředává. Podstatnou část z celkového majetkového prospěchu (typicky podílu na zisku – dividendě) potom zákon stanoví ve výši alespoň 25 %;

(b) osobou s koncovým vlivem, tedy osobou, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání, tj. každý kdo:

  • je ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích (tj. může jmenovat nebo odvolat většinu vedoucích pracovníků společnosti nebo komu svědčí více než 40 % hlasovacích práv ve společnosti, pokud jiná osoba nemá stejný nebo vyšší podíl na hlasovacích právech);
  • má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.

V případě, že právnická osoba nemá žádného skutečného majitele určeného podle výše uvedených pravidel (tj. koncového příjemce, nebo osobu s koncovým vlivem), nastoupí náhradní zbytková kategorie skutečných majitelů, a to osoby ve vrcholném postavení společnosti. Těmi jsou osoby, které zajišťují každodenní nebo pravidelné řízení výkonu činností společnosti a současně jsou statutárním orgánem či osobami statutárnímu orgánu přímo podřízenými. Není tedy možné, aby společnost neměla zaspanou žádnou osobu jakožto skutečného majitele.

Jaké jsou způsoby provedení zápisu do evidence skutečných majitelů?

Existují dva resp. tři způsoby zápisu do evidence skutečných majitelů, a to:

(a) registrace u rejstříkového soudu prostřednictvím standardizovaného inteligentního formuláře, který evidující osoba doručí příslušnému rejstříkovému soudu (tj. krajskému soudu místně příslušnému podle sídla evidující osoby), jehož přílohou budou dokumenty prokazující údaje zapisované do evidence (pokud jde o postavení skutečného majitele, jedná se např. o společenské smlouvy, seznamy akcionářů, seznamy společníků či případně prohlášení evidující osoby o pravdivosti údajů). Zápis je zpoplatněn částkou ve výši 4.000,- Kč.

(b) přímý zápis u notáře je druhým způsobem, jak lze skutečného majitele do evidence zapsat. Za účelem přímého zápisu do evidence skutečných majitelů je rovněž nutné notáři doložit dokumenty prokazující údaje zapisované do evidence (pokud jde o postavení skutečného majitele, jedná se např. o společenské smlouvy, seznamy akcionářů, seznamy společníků či případně prohlášení evidující osoby o pravdivosti údajů). Není však nutné vyplňovat žádný formulář. Rovněž náklady za přímý zápis jsou v zásadě poloviční. Poslední výhodou je i to, že se skutečný majitel do evidence skutečných majitelů propíše do druhého pracovního dne.

(c) posledním způsobem je tzv. automatický průpis. Evidující osoby s jednoduchou vlastnickou strukturou (tj. v případě, že společnost má společníky či akcionáře zapsané v obchodním rejstříku s podílem 25 % či vyšším) mohou nechat uplynout patnáctidenní lhůtu pro registraci, a tím aktivovat automatický průpis informací z obchodního rejstříku do evidence skutečných majitelů. Tento způsob zápisu je jednak bez nákladů a jednak zaručuje automatickou aktualizaci údajů v evidenci skutečných majitelů tak, jak se mění v obchodním rejstříku.

Do kdy musí být zápis skutečných majitelů proveden?

Zápis do evidence skutečných majitelů jsou evidující osoby – obchodní korporace povinny zapsat své skutečné majitele do 31. 5. 2021.

Osoby, které nejsou obchodní korporace, případně osoby, které obchodní korporace jsou, ale již zajistily zápis do evidence skutečných majitelů podle předchozí právní úpravy, mají lhůtu prodlouženu až do 31. 12. 2021.

Jaké informace se o skutečných majitelích zapisují?

Do evidence skutečných majitelů se zapisují následující informace:

(a) jméno a příjmení;

(b) datum narození a rodné číslo, místo bydliště (přesná adresa) a státní příslušnost (uveřejněné budou pouze stát bydliště, měsíc a rok narození a státní příslušnost);

(c) údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele (důvod) a informaci o velikosti či povaze přímého či nepřímého podílu na příjmu či podílu na vlivu;

(d) popis vlastnické struktury společnosti;

(e) datum, ke kterému je daná osoba skutečným majitelem společnosti (případně datum, do kterého daná osoba byla skutečným majitelem společnosti).

Jaké jsou sankce a postihy, pokud skutečné majitele evidující osoba nezapíše?

Nezapsání skutečných majitelů je přestupkem, za který může být evidující osobě udělena pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Dalším a v praxi mnohdy mnohem zásadnějším postihem je skutečnost, že povinné osoby dle zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu mohou odmítnout uzavřít obchod s osobami, jež nemají zapsaného skutečného majitele v evidencu. Uvedené tak může fakticky paralyzovat podnikání některých evidujících osob. Vedle toho musí povonné osoby upozornit příslušný soud na nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů (a je doporučeno nejprve uvědomit o této skutečnosti i FAÚ).

Systémové řešení: Zápis do ESM (evidence skutečných majitelů) od AML solutions

V AML solutions se zápisem do evidence skutečných majitelů profesionálně zabýváme. Neváhejte se na nás obrátit.

Objednat zápis do ESM
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše